Visie op duurzame visserij in de Waddenzee

Vandaag 27 mei 2010 heeft gedeputeerde Douwe Hollenga de "Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee" aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De visie beschrijft een gewenste situatie van de Wadvisserij in 2020 en moet een verandering teweegbrengen, waardoor ook in de toekomst een plaats is voor de beroepsvisserij in het unieke natuurgebied Waddenzee.

Vandaag heeft gedeputeerde Douwe Hollenga de "Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee" aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De visie beschrijft een gewenste situatie van de Wadvisserij in 2020 en moet een verandering teweegbrengen, waardoor ook in de toekomst een plaats is voor de beroepsvisserij in het unieke natuurgebied Waddenzee.

Veranderingen

Douwe Hollenga: "De visie laat zien dat door heel concrete veranderingen en acties de visserij kan blijven bestaan, in balans met de natuur. Zo'n verandering is bijvoorbeeld een betere regionale inbedding van de Wadvisserij in de regio, dus de visserij een nadrukkelijk onderdeel laten zijn van de leefgemeenschap in de Waddenregio. Dat is inclusief het aantrekkelijk en levendiger maken van visserijhavens door het organiseren van toeristische activiteiten, zoals demonstratievissersschepen en dagverse-vismarkten. Maar vissers zouden bijvoorbeeld - als ze dat willen - ook meer betrokken moeten worden bij natuurherstel. En aanpassingen in technieken en in de logistiek rondom de visserij, kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de sector minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen."
Verandering in het beheer van de visserij moet vooral komen door de oprichting van een Adviescollege Waddenvisserij. Daarin moeten de belangrijkste betrokken partijen meedenken en meebeslissen over het beheer. Afspraken worden vastgelegd en de partijen binden zich ook aan die afspraken.

Klankbordgroep

De visie is opgesteld in opdracht van het Regionaal College Waddengebied (RCW) en uitgewerkt door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de visserij, natuurorganisaties en betrokken overheden. Een afvaardiging van de klankbordgroep, onder leiding van regisseur Visserij van het RCW Douwe Hollenga, reisde vandaag af naar Den Haag om de visie aan Verburg te overhandigen.