1500 woningen in stad straks duurzaam verwarmd

De provincie en de gemeente Groningen stellen ieder twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor een project dat seizoensopslag van WarmteStad mogelijk maakt. Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan met deze investering straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale
op Zernike. Door deze vernieuwende toepassing kunnen straks ongeveer 1500 woningen in het noordwesten van de stad duurzaam verwarmd worden. De aanleg van de seizoensopslag en de warmteleiding tussen de opslag en de warmtecentrale gaat in 2022 van start.

Innovatief warmteproject

In 2050 moeten alle woningen goed ge├»soleerd zijn en verwarmd worden zonder aardgas. Groningen wil voorop lopen bij het gebruik van duurzame energie. Daarom stimuleren de provincie en de gemeente de ontwikkeling van vernieuwende warmteprojecten om van het aardgas af te gaan. Deze twee subsidies voor uitbreiding van het warmtenet in Groningen worden mede betaald door Nationaal Programma Groningen.

Zomer en winter

WarmteStad ontwikkelt een warmtenet in de gemeente Groningen. Verschillende duurzame bronnen worden hiervoor ingezet, waaronder restwarmte van datacenters in de buurt. Daarnaast heeft WarmteStad met Solarfields en K3Delta een plan ontwikkeld om zonnewarmte als duurzame warmtebron te gebruiken op het voormalig slibdepot in Dorkwerd. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Daarom gaat WarmteStad deze warmte opslaan op een diepte van 175 meter. Doordat de dikke bodemlaag een isolerende werking heeft, geeft dit een heel goed opslagrendement. Deze techniek wordt elders in de stad met warmte-koudeopslag al toegepast. De seizoensopslag is ook geschikt voor andere warmtebronnen die WarmteStad in de toekomst mogelijk gaat inzetten voor het warmtenet, zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater).

Concrete stappen zetten

We willen als provincie vaart maken met de warmtetransitie. Met deze subsidie steunen we een innovatief project, waarmee we concrete stappen zetten in het aardgasvrij maken van woningen. Andere initiatieven kunnen ook weer profiteren van de innovaties en ervaringen die hier zijn opgedaan. Voor de gemeente Groningen is de subsidie een impuls om in 2035 CO2-neutraal te kunnen zijn. 

Warmtenet Groningen

In de toekomst worden met het warmtenet van WarmteStad meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd. Het leidingnetwerk met heet water is inmiddels meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd. Vanaf 2022 worden vanaf Paddepoel ook verbindingen naar Vinkhuizen en  Kostverloren gelegd.

Aanvragen mogelijk

Warmtebedrijven, gemeenten en andere initiatiefnemers kunnen nog de provinciale subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen aanvragen. Hiervoor moeten de initiatiefnemers zorgen voor cofinanciering en de projecten moeten binnenkort van start gaan. Subsidie kan verleend worden voor onder andere de aanleg van warmteleidingen voor woningen en gebouwen, warmteopslag, groengas netwerken en aanpassing aan gebouwen.