Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee kan beginnen

De eerste projecten in het Noordzeegebied vanuit het programma Eems-Dollard 2050 zijn van start gegaan. Het gaat om de verruiming van de vaarweg tussen de Eemshaven en de Noordzee, de aanleg van het vogelbroedeiland bij de Eemshaven en de aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl. Met het programma Eems-Dollard 2050 willen het Rijk, de provincie en gemeenten de kwaliteit van het Noordzeegebied verbeteren. Namens de provincie nam gedeputeerde Patrick Brouns deel aan de starthandeling.

Bereikbaarheid Eemshaven

De drie projecten waarvoor het startsein is gegeven hangen nauw met elkaar samen, en komen zowel de economie als de natuur in het Noordzeegebied ten goede. Zo wordt het keileem en het zand, dat vrijkomt bij het uitbaggeren van de vaargeul, gebruikt voor de aanleg van het broedeiland en het kwelderlandschap. De vaargeulverruiming zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de Eemshaven verbetert, zodat deze zich verder kan ontwikkelen als energiehaven. Dat is van grote economische betekenis voor de regio.

Natuur in Noordzeegebied

Het broedeiland is straks specifiek bedoeld voor noordse sterns en visdieven, twee van de vele bijzondere vogelsoorten die het gebied rijk is. De aanleg van het kwelderlandschap bij Delfzijl, ter grootte van 40 hectare, is nodig om inwoners betere bescherming te bieden tegen het water en om de kwaliteit van het ecosysteem te verbeteren. Dit is onderdeel van Marconi, een grootschalig project waarbij niet alleen aan de waterkering wordt gewerkt, maar ook aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van Delfzijl.

Werkzaamheden

Bij de uitbaggering van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee houdt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk rekening met de natuur. Tijdens de werkzaamheden wordt het keileem in grote brokken afgegraven, wat zorgt voor zo min mogelijk vertroebeling van het water. Daarnaast wordt tijdens de uitgraving zoveel mogelijk afstand bewaard van de aanwezige dieren in de Noordzee, zoals zeehonden. Het is de bedoeling dat de verdieping van de vaargeul en de aanleg van het broedeiland en het kwelderlandschap eind 2017 zijn afgerond.