Vergunningverlening in Groningen komt weer op gang

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mag sinds eind mei niet langer als basis gebruikt worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstof produceren. In de plaats hiervan is sinds half oktober een nieuwe regeling van kracht. 

De regeling en een vernieuwd rekenmodel zorgen er voor dat alleen nieuwe aanvragen kunnen worden behandeld, omdat de oude PAS-aanvragen niet meer volledig zijn.  Als provincie hebben we daarom al deze aanvragers (30 agrariërs en 6 vanuit de industrie) over de gezamenlijke aanpak geïnformeerd. We verwachten dat we deze aanvragen de komende tijd opnieuw zullen ontvangen en zo snel mogelijk kunnen afhandelen.

Sinds de nieuwe regeling van kracht is gegaan op 14 oktober hebben we twee nieuwe vergunningaanvragen gehad waarover we binnenkort een besluit nemen. Voorwaarde om een vergunning te krijgen is dat de activiteit niet mag leiden tot een toename van de stikstofuitstoot.

Ondertussen werken de 12 provincies samen met het Rijk aan een integrale stikstofaanpak. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven . De komende tijd zullen de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan. Voor 1 december hopen de partijen hierover meer duidelijkheid te geven.