Veiligheid bewoners

Henk Jan Bolding is als provinciesecretaris ambtelijk opdrachtgever van het project RUD Groningen. "Ik heb dan ook regelmatig overleg met de projectleider, Dick Bresser. Eerst ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het projectplan en nu praten we over de koers van het project.

Henk Jan Bolding is als provinciesecretaris ambtelijk opdrachtgever van het project RUD Groningen. "Ik heb dan ook regelmatig overleg met de projectleider, Dick Bresser. Eerst ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het projectplan en nu praten we over de koers van het project. Loopt het zoals het moet en hoe gaat het met de te besteden middelen, maar ook hebben we het over bijvoorbeeld de bestuursconferentie van afgelopen vrijdag gehad. Mijn rol is vooral procesgericht, over de inhoud praat Dick met de bestuurlijk opdrachtgevers vertegenwoordigd door Jan Bessembinders en Rudi Slager."

Als provinciesecretaris heeft de heer Bolding ook de verantwoordelijkheid voor alle ambtenaren van de provincie. “Ik houd me daarom ook bezig met de latende organisatie: wat betekent de RUD voor onze organisatie. En natuurlijk praat ik ook met de ondernemingsraad, want er zijn mensen die hier blijven werken, maar ook mensen die naar de RUD overgaan. Wat betekent dat voor hen en hoe organiseren we dat . Ik denk overigens dat een professionele organisatie een voordeel betekent voor de meesten van hen. Het geeft de kans om je als professional te ontwikkelingen en biedt groeimogelijkheden."

Veiligheid bewoners waarborgen

"Mijn uitgangspunt voor de RUD is gebaseerd op de analyse van de commissie Mans: we moeten komen tot een organisatie van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met die kwaliteitseisen die de veiligheid van bewoners waarborgt. Ik vind het belangrijk dat de discussie zich toespitst op die kwaliteit en wat daarvoor nodig is. Moerdijk heeft me wat dat betreft ook weer aan het denken gezet. Wat als zoiets hier was gebeurd?"

"Ik begrijp dat veel bestuurders het belangrijk vinden dat ze hun ambtenaren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de eigen organisatie of in ieder geval in de buurt willen houden, maar daar mag in de discussie niet de focus liggen. Het gaat om de veiligheid van milieuinrichtingen en de vraag welke kwaliteitseisen daarvoor nodig zijn. Trouwens, ook met een RUD op afstand hoeft de bestuurlijke invloed niet te verminderen. Dat is een kwestie van goede afspraken."

"Bovendien betekent versnippering in de praktijk efficiency vermindering en ook is een versnipperde organisatie moeilijk bestuurbaar. Verder vind ik het belangrijk dat de RUD zich niet autonoom ontwikkelt, maar zich blijft verbinden met de gemeentelijke koers op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Nu, ook met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is vergunningverlening voor grotere projecten geclusterd. Dat mag een RUD niet doorkruisen."

Complimenten

"Oprechte complimenten voor de projectgroep. Het proces is tot nu toe heel zorgvuldig verlopen. De terugkoppeling naar gemeenten en provincie verloopt adequaat en iedereen beschikt over dezelfde informatie. Op grond van de inhoud kon iedereen vrijdag een afgewogen beslissing nemen voor een van de modellen."

"Het is nu zaak de vaart erin te houden. Dus wat mij betreft gaan we nu aan de slag met de uitwerking van een van de modellen. Dat is ook belangrijk voor de medewerkers, want die willen graag duidelijkheid. In den lande is er nog discussie over allerlei zaken als de financiën en de kwaliteitscriteria zelf, maar we moeten die discussie niet afwachten. Gewoon aan het werk, met de Groninger maat als uitgangspunt."