Variant voor verdubbeling N33 Appingedam-Zuidbroek vastgesteld

De provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben het voorkeursalternatief vastgesteld voor de verdubbeling van de N33 Appingedam-Zuidbroek (project N33 Midden). Het gaat om variant X1, die daarmee definitief is geworden. Het voorkeursalternatief werd eerder al door de omgeving aangedragen en scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems-Dollardregio. Het wordt nu ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Hoe loopt de weg?

Alternatief X1 gaat uit van de verdubbeling van de N33 op of bij het bestaande tracé, tot in het Hulsweersterbos. Daarna volgt een nieuw tracé in noordelijke richting, zoveel mogelijk gestrekt door de agrarische structuur. Bij de aansluiting Holeweg (N362) sluit het nieuwe tracé weer aan op het bestaande tracé van de N33, richting de brug over het Eemskanaal. Bij de verbreding willen we het energieverbruik compenseren, evenals het energieverbruik op de weg zelf. Daarmee moet de N33 een energieneutrale rijksweg worden.

Reacties vanuit de omgeving

De keuze voor het alternatief werd in januari 2018 gemaakt, waarna de omwonenden werden geraadpleegd voor advies. Tijdens deze consultatieronde zijn er naast enkele bezwaren, vooral veel positieve reacties ingebracht. Samen met de omgeving en betrokken partijen gaan we de komende tijd kijken naar de zorgen die er nog zijn, over bepaalde onderdelen van het project.

  • Ondernemers en de gemeente Appingedam maken zich zorgen over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Fivelpoort en de Woldweg. De vijf onderzochte opties blijken allemaal ruimtelijk en landschappelijk grote gevolgen te hebben voor de bereikbaarheid. Daarom hebben deze varianten niet tot verdere aanpassing van het ontwerp geleid. Samen met direct betrokkenen gaan we de aansluiting aantrekkelijk maken, via onder meer de bewegwijzering.
  • Voor wat betreft de zorgen over de drukte op de Farmsumerweg hebben we geconcludeerd dat de oorzaken hiervan vooral buiten het project N33 Midden liggen. We gaan als provincie de gemeente Appingedam helpen bij het onderzoek naar oplossingen.
  • Ten opzichte van het voorgenomen voorkeursalternatief is besloten - na raadpleging van de omgeving - ter hoogte van het buurtschap Korengarst (bij Noordbroek), de weg enkele meters te verleggen. Hiermee wordt consequent dezelfde bermbreedte en obstakelvrije breedte langs de N33 gehanteerd, om daarmee de problemen met wateroverlast en verblinding door autolampen op de parallelweg, tegen te gaan. 

Vervolg

Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (ontwerp-)tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt, in ontwerpsessies, samen met de omgeving. Deze fase wordt halverwege 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en dat de verdubbeling uiterlijk 2024 klaar is.