Variant met twee centrumorganisaties op tafel?

Na een ontspannen vakantie maandag weer aan het werk gegaan. Even kort met een paar collega’s vakantie-ervaringen uitgewisseld en daarna aan de slag. Eerst de post en mails bekeken.

Na een ontspannen vakantie maandag weer aan het werk gegaan. Even kort met een paar collega’s vakantie-ervaringen uitgewisseld en daarna aan de slag. Eerst de post en mails bekeken.

Bij de post zat een brief van het college van B&W van Groningen en het dagelijks bestuur van de werkorganisatie DEAL aan alle colleges van B&W en GS. Zij schrijven dat zich niet kunnen vinden in het advies van het bestuurlijk overleg RUD tussen het VGG en de provincie om voor de organisatievorm van de RUD een nieuwe, zelfstandige organisatie te kiezen met als juridische vorm een openbaar lichaam. De gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten kondigen in hun brief aan een variant met twee centrumorganisaties uit te werken. De brief heeft tijdens mijn vakantie veel stof doen opwaaien, o.a. op bestuurlijk niveau, bij de gemeente- en provinciesecretarissen en bij projectgroepleden.

Vanaf het begin van het project is de juridische vorm van de RUD als openbaar lichaam het uitgangspunt geweest. Dat is verschillende keren door het bestuur van de VGG en GS aan de verantwoordelijke bewindslieden geschreven. Van dat uitgangspunt kon alleen worden afgeweken als de inhoud daar aanleiding toe gaf en alle partijen het over die afwijking eens zouden zijn.

De afgelopen maanden is in het VGG-portefeuillehoudersoverleg drie keer over de organisatievorm gediscussieerd. Dat heeft niet tot overeenstemming geleid over de meest gewenste organisatievorm voor de RUD. Daarom adviseert het bestuurlijk overleg RUD de colleges van B&W en GS om conform het eerdergenoemde uitgangspunt en de afspraken te kiezen voor een zelfstandige organisatie met als juridische vorm een openbaar lichaam. De colleges kunnen tot 1 november hun zegje doen over dit advies. Als colleges een andere opvatting hebben, kunnen zij dat aan het bestuurlijk overleg RUD schrijven.

25 augustus heb ik met mijn bestuurlijke (gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Jan Bessembinders) en ambtelijke (provinciesecretaris Bolding en gemeentesecretaris Lenie Kootstra) opdrachtgevers over de ontstane situatie overlegd. Unaniem waren wij het eens om het voorstel van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten open tegemoet te treden. Op 7 september is daarover een bestuurlijk overleg met beide partijen. De nieuwe ontwikkelingen worden daarna op 14 september met de gemeentesecretarissen en op 22 september in het VGG-portefeuillehoudersoverleg besproken. Bij beide overleggen is de provincie ook aanwezig. Mark Boumans, voorzitter van het bestuurlijk overleg RUD, vindt dat er dan ook duidelijkheid moet zijn over de organisatievorm om de voortgang van het project niet te belemmeren.

Ik was aangenaam verrast toen ik de projectkamer RUD (= ook mijn werkamer) na mijn vakantie binnen liep. Die is nu volledig ingericht. Binnen en buiten de kamer prijkt het RUD-logo en aan de muur hangen groepfoto’s van de bestuurders, project- en kerngroep RUD. Vanzelfsprekend is er ook een prikbord. Daarnaast is er een vergadertafel, die ook als flexibele werkplek dienst kan doen. De projectkamer is op de derde verdieping van het provinciehuis aan de Sint Jansstraat, kamer E330.

De week verder benut om mensen bij te praten over de nieuwe ontwikkelingen, kennisgemaakt met Brigitte Niemeijer, de nieuwe bestuursadviseur van Mark Boumans en de vergadercyclus weer in gang gezet. Volgende week zijn alle kerngroepleden weer terug van vakantie. Dus als eerste vrijdag de agenda van de kerngroep op 30 augustus voorbereid.

Na volgende week, de laatste vakantieweek, gaat het overlegcircuit weer op volle toeren draaien. Het beloven een paar spannende weken te worden!