Universiteit Wageningen ontwikkelt monitor om biodiversiteit te meten

Wageningen University & Research krijgt € 60.000 subsidie van de provincie voor het ontwikkelen van een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit en dat heeft gevolgen voor de voedselzekerheid en kwaliteit van leven. De akkerbouw kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat de biodiversiteit meetbaar is en dat akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw maakt dit mogelijk en zorgt er ook voor dat akkerbouwers daarvoor gewaardeerd en beloond kunnen worden. 

Belonen

Met de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) kunnen bijvoorbeeld verwerkers van akkerbouwproducten, banken, overheden en andere partijen een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers die goed scoren op biodiversiteit. Dit stimuleert akkerbouwers om hun bedrijf ter verduurzamen. De provincie Groningen nam samen met de Brancheorganisatie Akkerbouw, de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds het initiatief om een monitor te ontwikkelen. 

Intensieve gebruiker

De akkerbouw is een van de oorzaken van het verlies van biodiversiteit maar kan ook bijdragen aan het herstel ervan. Van de 1,8 miljoen hectare cultuurgrond in Nederland was in 2017 767.000 hectare akkerbouw (inclusief 205.000 hectare maïs). Daarmee heeft de akkerbouw als grote en intensieve gebruiker van de grond een belangrijke invloed op de biodiversiteit. Biodiversiteit is belangrijk voor de akkerbouw omdat dit bijdraagt aan een vruchtbare bodem en een teeltsysteem dat tegen een stootje kan. Daarbij is een grote diversiteit aan soorten belangrijk voor de hele maatschappij.

Kringlooplandbouw

Het kabinet wil dat de landbouw meer gaat produceren in balans met de natuur en zorgt voor meer biodiversiteit. Dit wordt kringlooplandbouw genoemd. Boeren die op deze manier te werk gaan krijgen geen hoger bedrag voor de producten die ze verbouwen. Met een biodiversiteitsmonitor kunnen ze hiervoor beloond worden.