Uitspraak Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Het Europese Hof heeft, in antwoord op vragen van de Raad van State, uitspraak gedaan over de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is in 2015 opgenomen in de Wet natuurbescherming. PAS-maatregelen moeten ervoor zorgen dat een goede balans wordt gevonden tussen het behoud en herstel van de natuur en de economische ontwikkeling in Nederland, dus ook in de provincie Groningen.  

Vergunningen

De provincie verleent vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming voor economische activiteiten met invloed op natuurgebieden. Het onderdeel PAS is bedoeld voor economische activiteiten met stikstofeffecten, van bijvoorbeeld bedrijven, veehouderijen en bij infrastructurele projecten. Tegen veel PAS-vergunningen is bezwaar en beroep aangetekend, wat landelijk heeft geleid tot veel rechtszaken. De Raad van State heeft daarom aan het Europese Hof vragen gesteld of het PAS in overeenstemming is met de Europese habitatrichtlijn, die leefgebieden in de natuur moet beschermen. De uitspraak van het Europese Hof geeft antwoord op die vragen en heeft mogelijk gevolgen voor de PAS-vergunningverlening. 

Maatregelen

Het PAS omvat natuurherstelmaatregelen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof en bronmaatregelen om stikstofuitstoot omlaag te brengen. Hierbij werken de ministeries en de provincies als PAS-partners samen met natuurorganisaties en ondernemers. De uitspraak van het Europese Hof is niet van invloed op de uitvoering van de geplande natuurherstelmaatregelen. 

Zware eisen

Uit de uitspraak blijkt dat het Europese Hof het PAS als systeem accepteert, maar dat er zware eisen blijven gelden voor de wetenschappelijke onderbouwing van het PAS. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of die onderbouwing voldoende is. Wat de uitspraak betekent voor de vergunningverlening gaat de provincie samen met het Rijk nu onderzoeken. Hoe verder wordt gegaan met de lopende vergunningprocedures en nieuwe vergunningaanvragen wordt na 15 november duidelijk.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de website van uitvoeringsorganisatie BIJ12