Uiterste poging…

Uit de inventarisatie van de voorgenomen besluiten bleek vorige week dat de colleges van B&W en GS nog steeds verschillend denken over de organisatievorm. Een deel van de colleges heeft een voorkeur voor de RUD als nieuwe organisatie, een deel heeft de centrumgemeente opnieuw naar voren geschoven en de colleges van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten hebben een voorkeur voor een RUD met twee uitvoeringsorganisaties.

Uit de inventarisatie van de voorgenomen besluiten bleek vorige week dat de colleges van B&W en GS nog steeds verschillend denken over de organisatievorm. Een deel van de colleges heeft een voorkeur voor de RUD als nieuwe organisatie, een deel heeft de centrumgemeente opnieuw naar voren geschoven en de colleges van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten hebben een voorkeur voor een RUD met twee uitvoeringsorganisaties.

In het weekend heeft de voorzitter van het Bestuurlijk overleg RUD, gedeputeerde Mark Boumans, overlegd met bestuurlijk opdrachtgever namens de gemeenten, wethouder Jan Bessembinders, en met de voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG), Rika Pot, burgemeester van Appingedam. Op basis van dit overleg wil Mark Boumans nog een uiterste poging doen om een breder draagvlak voor de organisatievorm van de RUD te verkrijgen. Hij heeft in verband daarmee de colleges van B&W en GS gevraagd hun voorgenomen besluiten aan te houden. De meeste colleges hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Een aantal had al een voorgenomen besluit genomen en een paar colleges zijn alsnog gevolgd op 8 november.

Gedeputeerde Boumans gaat de komende weken gesprekken voeren met alle wethouders. Daarin wil hij mogelijke oplossingsrichtingen voor de organisatievorm verkennen. Hij heeft de wethouders gevraagd met een open instelling naar de gesprekken te komen. Na de gesprekken maakt hij de balans op. Die balans dient als opmaat voor de Derde Bestuursconferentie RUD Groningen, begin december. Een onafhankelijk voorzitter zal de conferentie leiden. Doel van de conferentie is de discussie over de organisatievorm af te ronden.

Dinsdagmorgen de projectgroep bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen in ons project.

Woensdag hebben provinciesecretaris Henk Jan Bolding, gemeentesecretaris Lenie Kootstra en ik een gesprek gevoerd met de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC ). Wij hebben onze waardering uitgesproken voor het gezamenlijk optreden van de 24 ondernemingsraden en de BVC geïnformeerd over de recente ontwikkelingen. Aanleiding voor het gesprek was de brief van de BVC aan het BO RUD. Daarin vraagt de BVC het Bestuurlijk Overleg RUDVGG – provincie (BO RUD) op de onderwerpen proces, planning, adviesaanvraag, rol van de medezeggenschap en communicatie meer regie te voeren. Op een aantal punten hebben de beide secretarissen dat toegezegd. Het gesprek verliep in een goede sfeer.

Na het overleg met de BVC was het BO RUD. Een eerste gedachtewisseling gehad over de gesprekken van gedeputeerde Boumans met de wethouders en de bestuursconferentie. Afgesproken dat de colleges begin volgende week een brief krijgen met de afweging van de varianten openbaar lichaam, centrumgemeente en gastheerorganisatie. Ook ontvangen zij een notitie waarin de financiële berekeningen van de varianten openbaar lichaam, centrumgemeente en RUD met twee uitvoeringsorganisaties op een rijtje worden gezet. De afweging komt uit de notitie ‘Sturing RUD Groningen’, die voor de zomervakantie is vastgesteld. Daarnaast heeft het BO RUD ingestemd met de aangepaste brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In die brief wordt hij geïnformeerd over de stand van zaken van ons project.

Donderdag en vrijdag stonden in het teken van de evaluatie van de projectfasen 1 en 2. Donderdag is de kerngroep naar Arnhem geweest. Met Jan Beldman en Annette Prent van KplusV organisatieadvies heeft de kerngroep de ondersteuning van KplusV geëvalueerd. Van beide zijden lof voor de wijze waarop de samenwerking is verlopen.

Vrijdag met de projectgroep in de Blauwestadhoeve in Midwolda de fasen 1 en 2 geëvalueerd. De projectgroepleden hadden in duo’s de evaluatieonderwerpen projectresultaat, projectinrichting, risico’s, projectleider en projectgroep voorbereid. De duo’s hadden ook leerpunten voor de volgende projectfasen geëvalueerd. De evaluatie vond plaats in een heel open sfeer en was daardoor zeer waardevol. Voor mij opnieuw het bewijs van de toewijding van de projectgroepleden: een goed team! Onze opdrachtgevers worden geïnformeerd over de resultaten van de evaluaties. Later volgt ook nog een bestuurlijke evaluatie. Aan het einde van de bijeenkomst afscheid genomen van de oud-projectgroepleden Bert Knollema en Jan Roeters en oud-kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg. Zij hebben elk op hun eigen wijze een waardevolle bijdrage geleverd aan het project RUD!