Tweede Bestuursconferentie: taken en organisatievorm

Vrijdag 4 maart vond de Tweede Bestuursconferentie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Groningen plaats. Bestuurders, gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris gingen in discussie over de RUD. Doel van de conferentie was te komen tot een gezamenlijke mening over het takenpakket en de organisatievorm van een regionale uitvoeringsorganisatie. Er is inmiddels een hoofdlijn zichtbaar, op onderdelen verschillen de standpunten nog.

Vrijdag 4 maart vond de Tweede Bestuursconferentie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Groningen plaats. Bestuurders, gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris gingen in discussie over de RUD. Doel van de conferentie was te komen tot een gezamenlijke mening over het takenpakket en de organisatievorm van een regionale uitvoeringsorganisatie. Er is inmiddels een hoofdlijn zichtbaar, op onderdelen verschillen de standpunten nog.

Gedeputeerde Rudi Slager benadrukte in zijn openingswoord de goede samenwerking tussen gemeenten en provincie. Hij zei ook dat het credo 'Vorm volgt inhoud' werkt. Diverse deelnemers hebben op basis van de resultaten van de nadere uitwerking van takenpakket en samenwerkingsmodellen laten zien, dat zij bereid zijn hun oorspronkelijke mening te herzien.
Projectleider Dick Bresser presenteerde de hoofdlijnen van de discussies tijdens de consultatieronde van de afgelopen weken. Zijn presentatie vormde de opstap voor de discussies in groepen over takenpakket en organisatievorm van de RUD.

Takenpakket

Vanzelfsprekend wil iedereen het basistakenpakket onderbrengen, maar over het onderbrengen van alle milieutaken denken de gemeenten verschillend. Een meerderheid van de gemeenten is voor het beleggen van alle milieutaken in de RUD. Slechts een paar gemeenten willen alle Wabo-taken onderbrengen bij de RUD. De DEAL-gemeenten bijvoorbeeld hebben net de Wabo-taken ondergebracht in één organisatie en willen dat dat in een nieuwe organisatie ook mogelijk is. Een aantal kleinere gemeenten opteert voor alleen het basistakenpakket. Dat betekent dat zij voor de overige milieutaken op een hoger schaalniveau moeten samenwerken dan in de huidige situatie.
Daarnaast is ook nog een groeimodel geopperd, waarbij de RUD start met alleen de basistaken en langzamerhand meerdere taken onder zijn hoede krijgt.

Model

De meeste partijen kiezen voor Eén RUD of een RUD met meerdere vestigingen. Een keuze hiertussen is nog niet gemaakt. De DEAL-gemeenten hebben zich uitgesproken voor het model Drie RUD's. De meeste gemeenten zijn overigens van mening dat de efficiency van de organisatie en bestuurbaarheid doorslaggevend zijn voor de te maken keuze. Als er toch een RUD met meerdere vestigingsvormen komt, dan kunnen nevenvestigingen of op thema of geografisch georiënteerd zijn.

Conclusies

Na terugkoppeling door de voorzitters van de discussiegroepen, probeerde dagvoorzitter wethouder Jan Bessembinders in een plenaire zitting tot conclusies te komen. Voor het takenpakket concludeerde hij dat een grote meerderheid er voor is om alle milieutaken in een RUD te beleggen. Het trekken van een conclusie over de organisatievorm was moeilijker voor hem, omdat de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie daar (nog) verschillende beelden bij hebben. Afgesproken is dat die drie partijen op korte termijn overleg hebben over de organisatievorm.

Jan Bessembinders formuleerde de volgende aanbevelingen voor de projectgroep:

  • Maak gebruik van de ervaringen met samenwerking zoals die er nu al zijn, zoals bijvoorbeeld binnen de DEAL-gemeenten;
  • Kijk in het vervolgtraject goed naar de aansturing;
  • Maak de efficiencywinst goed duidelijk;
  • Voorzie raden, staten en personeel tijdig en vlot van informatie.

De projectgroep gaat een advies opstellen, dat met de eindrapportage eind maart wordt vastgesteld door het Bestuurlijk overleg RUD tussen de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie. In de tweede helft van maart worden de concepten van beide documenten besproken door de gemeentesecretarissen, de wethouders, de provincie en de klankbordgroep.