Ton Schroor ondertekent intentieverklaring

Vorige week zondag voor de watervogeltelling langs het Peizerdiep gewandeld en gefietst. Het was heerlijk weer, dus genieten. Het aan het Peizerdiep grenzende gebied is door de Herinrichting De Onlanden ingrijpend veranderd en de dijk langs het Peizerdiep bleek niet helemaal toegankelijk. Niet door de herinrichting, maar doordat een week eerder een aantal doorbraken in de dijk waren gemaakt vanwege het hoge water. Op het Peizerdiep niet veel watervogels geteld, wel op het nieuwe aangrenzende Langmameer.

 

Vorige week zondag voor de watervogeltelling langs het Peizerdiep gewandeld en gefietst. Het was heerlijk weer, dus genieten. Het aan het Peizerdiep grenzende gebied is door de Herinrichting De Onlanden ingrijpend veranderd en de dijk langs het Peizerdiep bleek niet helemaal toegankelijk. Niet door de herinrichting, maar doordat een week eerder een aantal doorbraken in de dijk waren gemaakt vanwege het hoge water. Op het Peizerdiep niet veel watervogels geteld, wel op het nieuwe aangrenzende Langmameer.

Maandag was het Bestuurlijk overleg RUDVGG – provincie. Agendapunten waren het projectplan fasen 3 en 4, de offerteaanvraag ondersteuning fase 4. de brieven aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC). Het projectplan gaf de meeste discussie. Gediscussieerd over onder andere de organisatiestructuur, de planning en de financiën.

De projectgroep stelde voor de startdatum van de RUD naar 1 april 2013 te verplaatsen. Uiteindelijk stemde het bestuurlijk overleg daarmee in, maar verbond daaraan de voorwaarde om tijdens de zomer nog eens goed te kijken naar mogelijkheden om de inrichtingsfase te versnellen. Een eventuele versnelling mag echter niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid van de procedures.

Het concept-projectplan wordt 27 januari in het dagelijks bestuur van het VGG behandeld en daarna vastgesteld. Dat geldt ook voor de brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De brief aan de BVC werd door het bestuurlijk overleg vastgesteld en is woensdag verzonden.
 
Dinsdag het maandelijkse overleg met mijn collega-projectleiders in Utrecht. Zuid-Holland is en blijft koploper. In Flevoland en onze buurprovincie Fryslân zijn stappen voorwaarts gemaakt. In Fryslân is het concept-bedrijfsplan bijna klaar. De andere provincies laten een heel gevarieerd beeld zien.
Voor de landelijke evaluatie van de kwaliteitscriteria zijn bijna 400 reacties binnengekomen. Na verwerking van deze reacties worden de kwaliteitscriteria in het voorjaar vastgesteld.

Deze week veel tijd besteed aan de offerteaanvraag voor de ondersteuning van fase 4. Vrijdag is die naar vijf bureaus gestuurd. Medio februari vindt de gunning plaats en direct daarna gaan de fasen 3 (regeling) en 4 (bedrijfsplan) van start. Ter voorbereiding daarop ook opdrachten voor de deelprojecten geschreven. De projectgroepleden zijn druk bezig met de bemensing van de zeven deelprojecten en het ramen van de formatieplaatsen van de RUD.
Ook deze week mijn presentatie voor de personeelsbijeenkomsten voorbereid.

Donderdag in de kerngroep (door ziekte van Marianne Fokkinga vormen Jan van Dijk en ik op dit moment de kerngroep) vooral de fasen 3 en 4 voorbereid.

Vrijdag een echte vergaderdag. Begon ’s morgens om half negen met een vergadering met directeur Annet van Schreven van de provincie over de uitvoering van de BRZO-taken. Daarna informeerde Bieuwe Couperus projectleider van de aansluiting van de wegomlegging Aduard op de Friese straatweg mij over de oplossing die tot tevredenheid van alle disciplines tot een goede verbetering van eerdere varianten heeft geleid. Een paar maand geleden had ik een (bescheiden) rol gespeeld bij het op tafel brengen van de belangen vanuit de verschillende beleidsterreinen. Fijn om van Bieuwe te horen dat er nu een oplossing gevonden is waarvoor een breed draagvlak is binnen de provinciale organisatie.

Tegen half een naar het stadhuis gelopen. Daar heeft wethouder Ton Schroor, namens het college van B&W, de intentieverklaring ondertekend. Nu ontbreken alleen nog de handtekeningen van de colleges van Bedum en Grootegast.
Terug op het provinciehuis een gesprek met Carolien de Boer. Zij leidt als extern adviseur een project bij de provincie om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Dat project heeft relatie met de vorming van de RUD en.wij hebben dan ook informatie uitgewisseld.

’s Avonds de eerste voorbereidingen voor mijn jaarlijkse bergsportweek in september. Met vier teamgenoten geklommen in het Klimcentrum Bjoeks. Dat ging niet echt lekker. De eerste keer is sowieso altijd weer wennen, maar ook was ik moe na een week ‘buffelen’. Dus goed dat er weer een weekend was om op te ontspannen en op te laden.