Tijdelijke verkeerslichten op N355 bij Slaperstil

Vooruitlopend op de aanpak van de N355 komen op de kruising met de Zijlvesterweg bij Slaperstil tijdelijke verkeerslichten. Op deze kruising komen regelmatig onveilige situaties voor en heeft het verkeer in de spits veel moeite om de N355 op te komen. Tijdelijke verkeerslichten kunnen het gemakkelijker maken het kruispunt over te steken en dragen bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Als Provinciale Staten de plannen goedkeuren, worden de verkeerslichten in 2017 geplaatst.

Proef

De verkeerslichten blijven maximaal vijf jaar staan, in afwachting van een definitieve oplossing. Het gaat in eerste instantie om een proef. In de tussentijd wordt bekeken of de verkeerslichten het gewenste effect hebben en niet voor opstoppingen op de N355 zorgen. Naast de N355 kruist de Zijlvesterweg ook de Fietsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn. Om te voorkomen dat fietsers vaak voor de verkeerslichten moeten wachten, krijgen ze vaker groen licht. Op langere termijn wordt een groot aantal aansluitingen op de weg opgeheven en moet er langs de N355 een parallelweg komen. Dit moet de doorstroming op de gehele N355 verbeteren.

Fasen

De provincie pakt de N355 in fasen aan. Eerst wordt een totaalplan gemaakt voor de weg tussen Groningen en Zuidhorn. Daarna worden eerst de grootste knelpunten aangepakt. De omgeving wordt actief bij de plannen betrokken. In oktober heeft hiervoor de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tot het najaar van 2017 gaat de provincie in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden over de uitwerking van de plannen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten begin 2018 een besluit over de maatregelen aan de N355.