Ter inzage: Ontwerp-inpassingsplan 'Wegomlegging N355 Noordhorn - Zuidhorn'

Het ontwerp-inpassingsplan voor de omlegging van de N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn ligt tussen donderdag 30 september en woensdag 10 november 2010 ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen over dit plan bij Provinciale Staten naar voren brengen. Dat kan schriftelijk, maar het mag ook mondeling.

Het ontwerp-inpassingsplan voor de omlegging van de N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn ligt tussen donderdag 30 september en woensdag 10 november 2010 ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen over dit plan bij Provinciale Staten naar voren brengen. Dat kan schriftelijk, maar het mag ook mondeling.

Wie kunnen er reageren?

In maart van dit jaar stelden Gedeputeerde Staten het voorontwerp-inpassingsplan voor de wegomlegging van de N355 vast. In eerste instantie konden toen betrokken overheden en instanties, zoals vertegenwoordigers van dorpsbewoners en belangenorganisaties, op het plan reageren. Tot 10 november 2010 is die gelegenheid er ook voor burgers.

Waar staat er in het inpassingsplan?

Het inpassingsplan is gemaakt voor de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn. Het nieuwe weggedeelte van de N355 loopt ten oosten van de nieuwe - nog te bouwen - woonwijk Oostergast in noordelijke richting en kruist het Van Starkenborghkanaal met een vaste hoge brug. Aan de noordkant van het kanaal buigt de weg af naar Noordhorn. De weg kruist de Langestraat door middel van een tunnel en sluit ter hoogte van de Industrieweg weer aan op de bestaande provinciale weg. In het inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast. Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals geluid, archeologie en flora en fauna. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, alleen is hiervoor de provincie verantwoordelijk in plaats van de gemeente.

Kijk voor de procedure op de website van de provincie Groningen.