Ten Boer en De Marne onder financieel toezicht van provincie

De gemeenten Ten Boer en De Marne worden voor het jaar 2014 door de provincie Groningen onder preventief begrotingstoezicht geplaatst. Dat betekent dat deze gemeenten geen grote financiële verplichtingen mogen aangaan, zonder toestemming te vragen aan de provincie. De andere 21 gemeenten hebben hun begroting op orde en worden onder zogenaamd repressief toezicht van de provincie geplaatst.

De gemeenten Ten Boer en De Marne worden voor het jaar 2014 door de provincie Groningen onder preventief begrotingstoezicht geplaatst. Dat betekent dat deze gemeenten geen grote financiële verplichtingen mogen aangaan, zonder toestemming te vragen aan de provincie. De andere 21 gemeenten hebben hun begroting op orde en worden onder zogenaamd repressief toezicht van de provincie geplaatst.

Ten Boer

De gemeente Ten Boer kampt met de gevolgen van de financiële crisis. Grond die zij in het verleden heeft aangekocht, is nu minder waard. De gemeente heeft deze afboeking van de grondwaarde in haar begroting verwerkt. Hierdoor zijn de uitgaven groter dan de inkomsten en is er geen zicht op herstel van begrotingsevenwicht in de komende jaren. Ten Boer heeft op 7 november 2013 besloten om een artikel 12 status aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente doet daarmee een beroep op een uitkering uit het gemeentefonds en staat automatisch onder preventief toezicht.

De Marne

De gemeente De Marne heeft de afgelopen jaren haar begroting sluitend gemaakt door de reserves flink aan te spreken. Dat gebeurde met onze instemming, maar de gemeente moest dan wel haar  begroting voor 2014 weer op orde hebben. Dat is de gemeente niet gelukt. De gemeente heeft aan ons onvoldoende hard kunnen maken dat het begrotingsevenwicht de komend jaren zal herstellen.

Wettelijke taak

Het toezicht houden op gemeentelijke financiën is een wettelijke taak van de provincie. Als een begroting voor het komende jaar geen evenwicht vertoont en dit volgens de meerjarenraming voor de komende jaren ook niet hersteld kan worden, dan worden deze gemeenten onder preventief toezicht geplaatst.