Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor tweede keer opengesteld

Organisaties en bedrijven uit de agrarische sector die bezig zijn met activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in onze provincie verbeteren, kunnen weer  gebruikmaken van subsidie. De activiteiten moeten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. De provincie en de waterschappen stellen de regeling nu voor de tweede keer open. Aanvragen kan van 3 tot en met 31 december 2018.

Doelgroep

In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in de provincie Groningen kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, van het erf naar het oppervlaktewater en de riolering. In het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kan subsidie worden aangevraagd voor het verminderen van de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, van akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven, naar het oppervlaktewater en de riolering. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor projecten ter verbetering van de bodemstructuur van gras- en akkerland. Deze projecten moeten bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem.

Aanvragen

Het beschikbare subsidiebedrag bedraagt ruim € 900.000 voor het Groningse beheergebied van waterschap Hunze en Aa's en ruim twee miljoen euro voor het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Er gelden maximale vergoedingen voor de activiteiten. De provincie Groningen en de beide waterschappen dragen financieel bij aan het beschikbare subsidiebedrag. Aanvragen kan via de subsidiepagina op onze website.

Eerdere openstelling

De eerste openstelling voor subsidies vond plaats in februari 2018. Hier zijn twee projecten uit voortgekomen: 

  • 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen' van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG); 
  • 'Trijntje' waarbij een bodem-app voor agrariërs wordt ontwikkeld. Deze app is bedoeld om agrariërs informatie te geven die ze nodig hebben, wanneer ze werkzaamheden uitvoeren in de bodem. Bijvoorbeeld informatie over de vochthuishouding van de bodem en het weer.

Op www.agrarischwaterbeheer.nl is informatie te vinden over de DAW-projecten die op dit moment worden uitgevoerd.