Subsidie voor wijken en dorpen die van het aardgas afgaan

Projecten om een wijk of dorp van duurzame warmte te voorzien kunnen subsidie van de provincie krijgen. In totaal is hiervoor € 4 miljoen beschikbaar. Met de subsidie wil de provincie stimuleren dat er vernieuwende projecten worden ontwikkeld, waarbij huishoudens overstappen op een duurzame manier van koken en verwarmen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas moeten zijn. Initiatiefnemers voor deze projecten zijn onder andere warmtebedrijven en gemeenten.

Op gang helpen

Volgens de provincie moet de overstap naar duurzame warmte voor iedereen betaalbaar zijn. De eerste projecten zijn al begonnen, zoals een warmtenet dat gebruik maakt van zonnewarmte. Met de subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen willen we warmteprojecten in onze provincie Groningen goed op gang helpen en daarmee de ontwikkelingen op dit gebied versnellen en op een grotere schaal mogelijk maken.    

Investeringen

Voordat warmteprojecten worden ontwikkeld moeten er eerst verschillende stappen worden gezet. Om warmtebronnen en de techniek die daarvoor nodig is uit te kunnen voeren, moeten eerst grote investeringen worden gedaan. Er moeten bijvoorbeeld nieuwe technieken ontwikkeld worden die nodig zijn om de warmtebronnen te kunnen gebruiken en om op te slaan en de warmte te kunnen verdelen. Verder is het ook belangrijk om inwoners te betrekken bij de projecten. Gemeenten, warmtebedrijven en andere initiatiefnemers van warmteprojecten zijn hier druk mee bezig.    

Gehele wijk of dorp

De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen wordt betaald door Nationaal Programma Groningen. Projecten die gebruikmaken van de subsidie moeten zelf ook een gedeelte betalen en binnenkort van start gaan. Er is onder andere subsidie om warmteleidingen voor woningen en gebouwen aan te leggen, voor warmteopslag en om huizen of gebouwen hiervoor aan te passen. Een adviescommissie beoordeelt of projecten voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij wordt onder andere gekeken hoe bewoners betrokken worden bij de plannen en of de projecten betaalbaar zijn. De subsidie is bedoeld voor projecten voor een gehele wijk of dorp en niet voor particuliere aanvragen.  

Warmtecentrum

Om de overstap naar duurzame warmte te begeleiden, is het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG) opgericht. Dit centrum adviseert en ondersteunt Groningse gemeenten die meedoen met hun warmteplannen en projecten in wijken en dorpen. Gemeenten delen hun kennis en ervaringen in het centrum. Projecten die subsidie krijgen worden gevolgd en ondersteund door het WTCG. 

Aanvragen

De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen kan vanaf dinsdag 19 januari aangevraagd worden via onze website.