Subsidie voor landbouw met plantaardige mest

Het project Groene Mest Groningen krijgt bijna € 200.000 subsidie van de provincie Groningen. Groene Mest Groningen wil kennis over duurzame manier van bemesten overbrengen naar boerenbedrijven. Op proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl is hiermee ervaring opgedaan.  

Planty Organic

Vanuit het project  Planty Organic zijn er op proefboerderij Kollumerwaard proeven gedaan met landbouw zonder dierlijke mest. In plaats van dierlijke mest werden hier maaimeststoffen gebruikt van gewassen zoals grasklaver en luzerne. Dit zorgt voor weinig verlies van stikstof, een hoge biodiversiteit en een gezonde bodem. Bij Planty Organic zijn veel Groningse boeren actief betrokken, die de alternatieve productiesystemen in de praktijk gebruiken. 

Fascinating

Zowel Groene Mest Groningen als Planty Organic zijn deelprojecten van het programma Fascinating. Het Nationaal Programma Groningen heeft hiervoor meer dan € 10 miljoen voor beschikbaar gesteld.