Boeren krijgen subsidie voor investeringen in schoon en voldoende water

De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor boeren om het oppervlaktewater te verbeteren en regenwater op landbouwgrond vast te houden. De subsidie gaat naar het project 'Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit'. Hiermee adviseert en begeleidt LTO Noord boeren om passende investeringen te doen. De subsidie is bedoeld voor boeren in het Groningse gebied van Waterschap Noorderzijlvest. 

Tractor op het land.

Schoner water 

Het project gaat in september van start. Boeren kunnen zich dan bij LTO Noord aanmelden en subsidie aanvragen voor maatregelen die ervoor zorgen dat er minder gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen wegvloeien naar het oppervlaktewater. Hierdoor moet het oppervlaktewater schoner worden. Daarnaast is de subsidie beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval het regenwater vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden. 

Begeleiding 

Boeren kunnen advies krijgen van een gebiedscoördinator van LTO Noord om hun wensen, plannen en maatregelen te bundelen. Er is ruimte voor 40 adviesbezoeken. De gebiedscoördinator ondersteunt ook bij het aanvragen van subsidie. 

Investeringen 

Binnen het project is ook subsidie beschikbaar voor ten minste 110 boeren die investeren in materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen voor een gezondere en vruchtbare bodem, preciezere landbouw en een betere waterhuishouding. Ook moeten er minder afvalwater en  gewasbeschermingsmiddelen wegspoelen.  

Samenwerking

De subsidieverlening komt voort uit afspraken uit het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van de deelnemende boeren.  

Aanvragen en informatie

In september maakt LTO Noord via www.schoonerfschoonwater.nl de start van het project bekend.