Subsidie voor boeren die overstappen op natuurinclusieve landbouw

Boeren die willen overstappen op een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen hiervoor vanaf 1 februari subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, strokenteelt in combinatie met innovatie, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. Er is maximaal € 25.000 subsidie beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021 via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben vaak zelf al ideeën over hoe zij de natuur rond hun bedrijf kunnen versterken. Ze zien vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf  mogelijkheden voor de toekomst. Zo experimenteren ze  bijvoorbeeld al met een manier van telen of nemen ze al natuurinclusieve maatregelen in hun bedrijf. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. Ook kan het boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen. 

Actieplannen

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is vorig jaar onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland. 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.