Subsidie voor boeren die experimenteren met natuurinclusieve landbouw

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt en het noordelijk kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en de verschillende dieren en planten die er voorkomen. Begin dit jaar werd de subsidieregeling opengesteld. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de regeling, wordt deze met een jaar verlengd. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal wordt er € 250.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot 1 november 2022 via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl

Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen. De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winst oplevert voor de boeren, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland.

Noordelijk kustgebied

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. Het kan boeren ook inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in het Groningse deel van het noordelijk kustgebied (noordelijke Kleischil), al dan niet samen met terreinbeheerders of andere (keten)partijen.

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen. In 2019 stelden de provincies samen met het Ministerie van LNV € 20 miljoen beschikbaar om tot en met 2023 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. Het gaat daarbij om een vorm van landbouw die voedsel van goede kwaliteit produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland.