Sturing en projectplan vervolg centraal

In dit project benutten wij de vakantieweken om belangrijke producten vorm te geven. Dit keer de sturing van de RUD en het projectplan voor de vervolgfasen.

In dit project benutten wij de vakantieweken om belangrijke producten vorm te geven. Dit keer de sturing van de RUD en het projectplan voor de vervolgfasen.

Maandagochtend hebben Jan van Dijk en ik de notitie 'Gevolgen van de vorming van de RUD voor de latende organisaties' met een vijftal gemeentesecretarissen besproken. De notitie is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeenten en provincie bij de besluitvorming over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD. De gemeentesecretarissen vinden de inventarisatie van de onderwerpen, die bij de latende organisaties gaan spelen goed of zoals Frank Wiertz, de gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemeer, het formuleerde: "De notitie zet aan tot denken." De gemeentesecretarissen benadrukten dat het vanaf het begin duidelijk moet zijn dat "de RUD van ons is". Ook moeten de ervaringen opgedaan bij de Wabo-samenwerking meegenomen en moet voor de vorming van de RUD begonnen worden met het werken aan de invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol. Zij zijn het er over eens dat een verdere harmonisatie van de werkprocessen voor het goed functioneren van de RUD gewenst is. Van belang is dat de beleidsvrijheid voor de individuele gemeenten en provincie voor de VTH-taken beperkt is en harmonisatie daardoor goed mogelijk is.

Maandagmiddag was de eerste bijeenkomst van de werkgroep Sturing RUD waarin ik de stand van zaken van ons project kort heb geschetst en onze adviseur Jan Beldman het onderwerp sturing heeft ingeleid. De werkgroepleden nemen op basis van hun deskundigheid en ervaringen met samenwerkingsverbanden aan de werkgroep deel. De enige opdracht is om de denkbare sturingsvarianten (gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente en gastheer) goed te beschrijven. Er vond een levendige discussie plaats tussen de werkgroepleden, die Jan Beldman, kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg en mij voldoende materiaal biedt voor het schrijven van de notitie 'Sturing RUD'. De concept-notitie bespreken wij op 9 mei met de werkgroep en op 12 mei met de projectgroep.

Dinsdagmorgen met Liesbeth Groote Schaarsberg en Jan van Dijk gewerkt aan het projectplan voor de twee volgende fasen: fase 3 regeling en fase 4 implementatieplan. Wij hebben gediscussieerd over de inhoud van het implementatieplan. Over de hoofdindeling zijn wij het eens: profiel RUD, sturing, omgeving, taken en organisatie, personeel, bedrijfsvoering en middelen. De detaillering vraagt verdere verdieping. Ook hebben wij een eerste discussie gevoerd over de projectorganisatie. Ook dat vraagt een vervolg. Op 13 mei praten en schrijven wij verder aan het concept-projectplan. Op 24 mei willen wij het met de projectgroep bespreken.