Structuurvisie brengt ruimtelijke ontwikkelingen Eemsdelta in beeld

De provincie Groningen, de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en Groningen Seaports zijn bezig met een structuurvisie om de verschillende ontwikkelingen in het Eemsdeltagebied mogelijk te maken. Daarvoor worden de activiteiten zoals industrie en windenergie voor de komende jaren in kaart gebracht. Hierbij kijkt de provincie vooral naar de milieueffecten geluid, geur en veiligheid. De Commissie voor de Milieueffectrapportage toetst de visie vanuit de Wet Milieubeheer.

Grote projecten

In de Eemshaven en het industriegebied Oosterhorn bij Delfzijl zijn allerlei grootschalige projecten gepland, zoals de bouw van windparken, de aanleg van een helihaven en de verbetering van het kustgebied bij Delfzijl. In het gebied groeien de sectoren energie, havenlogistiek en chemie. De regio wil dat deze ontwikkeling zich doorzet, want dat is goed voor de werkgelegenheid, de economische positie en de overgang naar duurzaam energiegebruik. Tegelijk moet de leefbaarheid voor mensen in het buitengebied, de dorpen en steden in het oog worden gehouden. Bovendien is de Eemsdelta een bijzonder gebied, vanwege haar ligging aan Natura 2000-gebieden en de Waddenzee.

Effecten mens en natuur

De projecten moeten zo uitgevoerd worden, dat de effecten voor mens en natuur zoveel mogelijk beperkt blijven. Daarom stelt de provincie samen met de colleges van burgemeester en wethouders van Delfzijl en Eemsmond, en in nauwe afstemming met Groningen Seaports, een structuurvisie op voor de Eemshaven en Oosterhorn en het gebied dat daar tussenin ligt. Om de natuur en het landschap te beschermen zijn maatregelen nodig. De provincie heeft de taak om de voorwaarden aan te geven voor de verdere groei van de beide zeehavens en de industriegebieden eromheen. Die voorwaarden moeten worden vastgelegd in beleid en regelgeving.

Kaders

De provinciale structuurvisie beschrijft de kaders voor het vestigingsbeleid van Groningen Seaports en geeft aan hoe alle ontwikkelingen in bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten in het gebied rond de havens ingepast worden in de omgeving. Het is de bedoeling dat de structuurvisie voor de langere termijn duidelijkheid biedt aan burgers, organisaties, bedrijven en overheden.

Commissie voor de MER

Voor een aantal thema's vraagt de provincie nu een tussentijds advies aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Daarbij gaat het om de onderdelen natuur, geluid, geur en externe veiligheid. Het doel van deze aanvraag is om mogelijk te maken dat een aantal plannen die afhankelijk zijn van de structuurvisie, verder kunnen. Het gaat dan met name om de windplannen en de bestemmingsplannen van Eemsmond en Delfzijl. De ontwerp-structuurvisie en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) worden in oktober 2016 ter inzage gelegd.