Steeds meer boeren nemen maatregelen voor schoon water

Er zijn steeds meer boeren die maatregelen nemen om te zorgen voor schoon water. Bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of landbouwmachines aan te passen. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt. Bestuurders en medewerkers van de provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en LTO Noord brachten 21 juni een bezoek aan agrarische bedrijven tijdens de Waterkaravaan. De bezochte projecten zijn onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

Bufferstroken langs akkerranden

Een van de bezochte agrariërs is Bernhard Prins van landbouwonderneming Prins Gastman in Zuidbroek. Hij maakt gebruik van bufferstroken langs zijn akkerranden met een meerjarig zadenmengsel. Hier groeien bloemen uit die veel bijen en andere insecten aantrekken. Prins: "Eigenlijk ben ik constant bezig met het werken aan schoon water. Dat doe ik met aanpassingen aan mijn machines, zoals een kantstrooier op mijn kunstmeststrooier of een speciale dop op mijn sproeimachine, die ervoor zorgt dat de machine recht naar beneden sproeit en er geen meststof of bestrijdingsmiddelen in de sloot terechtkomen. De bufferstroken bevallen goed. Aanvankelijk kwamen er veel luizen op de korenbloemen af. Deze worden opgegeten door de andere insecten die er rond de bloemen aanwezig zijn. Daar heb ik ook profijt van bij mijn verbouw van tarwe."

Meer kennis minder middelen

Een voorbeeld van maatregelen die boeren nemen op hun bedrijf is het project ‘meer kennis minder middelen’. Dat is het gebruik van akkerranden om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen op percelen te verminderen. Door middel van coaching, studiegroepen en het ontvangen van praktische tips zijn ze hiermee aan de slag gegaan.  Ook in het project ‘Schoon erf, schoon water’ wordt gewerkt aan het verminderen van afspoeling. Deze afspoeling komt onder andere door het schoonmaken van stallen en machines op het erf. Door het leveren van maatwerk krijgen boeren inzicht in verbetermaatregelen die ze kunnen nemen.

Water en landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer is enthousiast over de Waterkaravaan: "Water is van groot belang voor de landbouw. Door klimaatverandering is dit belang nog weer duidelijker geworden. Hoe dragen we in deze sector bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en zorgen we ervoor dat er minder water gebruikt hoeft te worden? Met de Waterkaravaan hebben we zelf kunnen zien dat boeren de watervraagstukken serieus aanpakken. Dit levert inspiratie op voor toekomstige projecten." 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en te komen tot een economisch sterke en duurzame landbouw. Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Het water moet een goede kwaliteit hebben voor gewassen en dieren. Daar hebben agrarische ondernemers zelf invloed op. Met een goede aanpak verbeteren ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf. Dit is ook van belang voor de kwaliteit van de bodem. Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen wordt er vanuit DAW intensieve samengewerkt tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders, zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.