Staten stemmen in met bezuiniging voordracht

Provinciale Staten hebben in een extra Statenvergadering op 31 maart gesproken over de voordracht van Gedeputeerde Staten over de kaderstelling voor de bezuinigingen. Deze voordracht beschrijft de visie van Gedeputeerde Staten op de invulling van de bezuinigingsoperatie 2011-2015 voor de provincie Groningen.

Provinciale Staten hebben in een extra Statenvergadering op 31 maart gesproken over de voordracht van Gedeputeerde Staten over de kaderstelling voor de bezuinigingen. Deze voordracht beschrijft de visie van Gedeputeerde Staten op de invulling van de bezuinigingsoperatie 2011-2015 voor de provincie Groningen.

De bezuinigingen zijn een gevolg van de rijksbezuinigingen op de uitkering van het Provinciefonds. De visie vormt het kader voor de begrotingen voor de komende jaren en de voorbereidingen daarop. Met ingang van 2011 moet dit leiden tot een structurele bezuiniging van uiteindelijk € 35 miljoen in 2015. Provinciale Staten hebben zich tijdens de vergadering uitgesproken over het te formuleren financieel perspectief. Hierbij zijn twaalf moties aangenomen. Tijdens de Statenvergadering van 30 juni 2010 zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden bij de bespreking en vaststelling van de Voorjaarsnota 2010.

Voor een overzicht van aangenomen moties kunt u de besluitenlijst van 31 maart bekijken.