Start broedseizoen: kijk uit met werkzaamheden

Het broedseizoen begint weer. Wie werkzaamheden uitvoert in de natuur, heeft daarmee te maken. Voor het broedseizoen geldt officieel geen vaste periode. In de Flora- en Faunawet wordt ook geen specifieke datum genoemd voor het broedseizoen. Het verschilt per soort wanneer er gebroed wordt.

 

Het broedseizoen begint weer. Wie werkzaamheden uitvoert in de natuur, heeft daarmee te maken. Voor het broedseizoen geldt officieel geen vaste periode. In de Flora- en Faunawet wordt ook geen specifieke datum genoemd voor het broedseizoen. Het verschilt per soort wanneer er gebroed wordt.

Broedperiode

Sommige soorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari met broeden. De meeste vogels broeden tussen 15 maart en 15 juli. Maar er zijn ook moerasvogels en watervogels die nog in augustus broeden. Op plekken aan de kust, zoals bijvoorbeeld bij de Punt van Reide, beginnen vogels wat later met broeden doordat het daar relatief kouder is. Het seizoen loopt daar dan ook weer wat langer door.

Flora- en Faunawet

In de Flora- en Faunawet staat dat alle broedende inheemse vogelsoorten met rust moeten worden gelaten. Ze mogen niet worden verstoord, gevangen, verwond of gedood. Ook de vaste rustplaatsen en voortplantingsplekken mogen niet worden verstoord of vernield en eieren mogen niet worden gezocht, beschadigd of geraapt. Op het moment dat beschermde inheemse vogels gaan broeden, mogen er dus geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden. Dat geldt ongeacht de periode van het jaar.

Tussen augustus en februari

Aangeraden wordt om werkzaamheden als het kappen van bomen, snoeien van struiken, het maaien van slootkanten en renovatiewerkzaamheden zoveel mogelijk te plannen tussen augustus en februari of om goed te inventariseren welke vogelsoorten in de buurt nog broeden. De SOVON of plaatselijke vogelwerkgroepen kunnen daarbij helpen.