Samenwerking natuur- en milieuorganisaties, RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports

Vrijdag 4 maart jl hebben ondermeer de Waddenvereniging en nog vijf andere natuur- en milieuorganisaties en Nuon, RWE en Groningen Seaports de verklaring "E-pact: Samen sterk voor natuur, milieu en economie in de Eemsdelta" ondertekend. Met de ondertekening is er een flinke stap gezet naar meer evenwicht behoud van de natuur in de Eemsdelta-regio aan de ene kant en ontwikkeling van de economie in het havengebied aan de andere kant. "Hier in Groningen gaan wij bewijzen dat het kan; een grote stap voorwaarts in werkgelegenheid en economische activiteit hand in hand met behoud en versterking van een gezonde en duurzame leefomgeving", aldus commissaris van de Koningin Max van den Berg, in zijn rol als onafhankelijk voorzitter het zogenoemde 'E-pact'.

Vrijdag 4 maart jl hebben ondermeer de Waddenvereniging en nog vijf andere natuur- en milieuorganisaties en Nuon, RWE en Groningen Seaports de verklaring "E-pact: Samen sterk voor natuur, milieu en economie in de Eemsdelta" ondertekend. Met de ondertekening is er een flinke stap gezet naar meer evenwicht behoud van de natuur in de Eemsdelta-regio aan de ene kant en ontwikkeling van de economie in het havengebied aan de andere kant. "Hier in Groningen gaan wij bewijzen dat het kan; een grote stap voorwaarts in werkgelegenheid en economische activiteit hand in hand met behoud en versterking van een gezonde en duurzame leefomgeving", aldus commissaris van de koningin Max van den Berg, in zijn rol als onafhankelijk voorzitter het zogenoemde 'E-pact'.

De afgelopen twee jaar zijn de natuur- en milieuorganisaties en de bedrijven met elkaar in gesprek gegaan (E-pact-proces) om samen te komen tot verbeteringen. De partijen hebben inzicht gekregen in elkaars problemen en intenties, wat wederzijds begrip heeft opgeleverd en vertrouwen in de toekomst.

Er is er gesproken over verschillende thema's zoals energietransitie en CO2-reductie, verduurzaming van de Eemshaven, emissies van de bedrijven en de toestand van de Eems.

Meer partijen

Met de ondertekening van de verklaring wordt een nieuwe fase ingeslagen. Het proces wordt vanaf nu breder getrokken. Er zullen meer partijen (overheden, meer bedrijven) betrokken worden. Voor een aantal thema’s is namelijk geconcludeerd dat er duidelijk goede mogelijkheden zijn, maar dat daarvoor meer partijen nodig zijn om die te realiseren. Hoewel met de ondertekende verklaring het E-pact proces een andere fase in gaat en de Intentieverklaring wordt afgesloten, gaan de ontwikkelingen die in gang zijn gezet verder. Andere partijen worden dan ook opgeroepen om dit vervolg te steunen en er actief aan mee te doen.

Eems-Dollard en vervolg

Het is de bedoeling om de discussie over de vaargeulverruiming in de Eems-Dollard verder te voeren in het kader van het project 'Economie & Ecologie in balans'. Met de intentie om alle betrokken partijen aan tafel te krijgen waaronder natuur- en milieuorganisatie én overheden zoals Rijkswaterstaat.
Het is de bedoeling om een gezamenlijke agenda te maken voor natuurherstel en ontwikkeling in het hele Eems-Dollard estuarium.
Het streven vanuit het E-pact is om samen met Duitsland een vervolgonderzoek in te zetten om een gezamenlijke uitvoering van ecologisch herstel en vaargeulbeheer mogelijk te maken. Dat gebeurt in nauwe afstemming met lopende ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is het opstellen van een Integraal Management Plan (IMP) Eems-Dollard. Dit wordt een gezamenlijk plan van Nederlandse en Duitse overheden en belangenorganisaties.
Dit Integraal Management Plan is een soort Beheerplan Natura 2000 plus. Het is een regulier beheerplan Natura 2000, zoals in Nederland wettelijk is voorgeschreven op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast worden in het Integraal Management Plan ook de waterkwaliteit (kaderrichtlijn Water), de implementatie van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en scheepvaart meegenomen. De Nederlandse overheid (Rijk en provincie) stelt voor het Nederlandse deel een beheerplan Natura 2000 op.

Uit de Wadden Nieuwsbrief

De gesprekken in het kader van het E-pact-proces hebben op een paar punten geleid tot het intrekken van rechtszaken. Daarbij gaat het om procedures waarvan in de gesprekken bleek dat er buiten de rechtszaal om goede oplossingen gevonden konden worden. De overige rechtszaken tegen de centrales van NUON en RWE tegen de verdieping van de vaargeul in de Eems en Eemshaven gaan door. Ester Kuppen: "Dat er tegelijkertijd rechtszaken en gesprekken worden gevoerd is niet uitzonderlijk. Als Waddenvereniging kijken we voortdurend hoe we het meeste resultaat kunnen bereiken voor het waddengebied. Dat betekent dat er soms meerdere sporen naast elkaar lopen."

Bron: Wadden Nieuwsbrief