Ruim 9 miljoen voor Groninger Waddenprojecten

Vanuit het Waddenfonds gaat er in totaal ruim € 9 miljoen naar drie projecten in het Groninger Waddengebied. De projecten zijn gericht op het hergebruik van overtollig slib uit de Eems-Dollard, onderzoek naar het bodemleven in de Waddenzee en maatregelen voor herstel van de visstand. Het Waddenfonds wordt beheerd door de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland en is bedoeld om te investeren in de ecologische en economische ontwikkeling in het Waddengebied.

Groninger projecten

De drie projecten zien er als volgt uit:

  • Er wordt een proef uitgevoerd om overtollig slib uit de Eems-Dollard te gebruiken om landbouwgronden op te hogen, die te maken hebben met inklinking. Met de uitbaggering verbetert tegelijkertijd de ecologie in de Eems-Dollard. Het project kost in totaal € 1,6 miljoen en krijgt € 880.000 subsidie. 
  • De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten gaan de komende vier jaar onderzoek doen naar hoe zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Daarmee kan het Wad een kraamkamer en foerageergebied blijven voor vogels, vissen en zoogdieren. Het onderzoek kost zo'n € 6,5 miljoen en ontvangt voor € 4 miljoen subsidie.
  • Er wordt geprobeerd de stand van belangrijke vissoorten, zoals de houting, zeeforel en paling, te herstellen in de Waddenzee en het Lauwersmeer. Een belangrijk onderdeel van het project is het stimuleren van de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe. Het Waddenfonds draagt € 3 miljoen bij. De totale kosten zijn € 4,6 miljoen.

Andere projecten

In deze subsidieronde gaat er ook geld naar de verbetering van de vaarverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer, de bouw van een nieuw bezoekerscentrum op Schiermonnikoog en een proef op Texel, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. In totaal wordt er deze ronde voor bijna € 17 miljoen aan subsidies vergeven.