Ruim 4 miljoen euro voor natuurbeheer in Groningen

Dit jaar stelt de provincie Groningen ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor natuurbeheer. Het besluit om dit subsidiebedrag beschikbaar te stellen heeft het college van Gedeputeerde Staten genomen, gezamenlijk met het vaststellen van het natuurbeheerplan 2015.

Dit jaar stelt de provincie Groningen ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor natuurbeheer. Het besluit om dit subsidiebedrag beschikbaar te stellen heeft het college van Gedeputeerde Staten genomen, gezamenlijk met het vaststellen van het natuurbeheerplan 2015.

Natuur in de provincie

De provincie maakt zich sterk voor natuur die ruimte biedt aan bijzondere dier- en plantensoorten en landschappen, die voor mensen toegankelijk zijn. Dat gebeurt in samenwerking met terreinbeheerende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Het Groninger Landschap, particulieren en agrarische natuurverenigingen.

Geld voor natuurbeheer

Voor het beheer van natuur door terreinbeheerders en particulieren is via een zogeheten openstellingsbesluit 2015 voor de komende zes jaar in totaal 810.000 euro beschikbaar. Voor het uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor de provincie een subsidie verstrekt voor collectief agrarisch natuurbeheer, stelt het college het komende jaar 3,9 miljoen euro beschikbaar.

Veranderingen natuurbeheer

De komende tijd vinden er in het agrarisch natuurbeheer flinke veranderingen plaats. Vanaf 2016 lopen deze subsidies via drie grote collectieven van boeren. Deze drie collectieven beslaan geografisch gezien de gehele provincie. De collectieven verrekenen onderling de subsidies met de boeren. Dat gebeurt op basis van een beheerplan waarin staat hoe elke boer die meedoet omgaat met de flora en fauna op zijn akkers en weilanden.

Meer doen in minder gebieden

In de aanloop naar dit nieuwe systeem stelt het college van Gedeputeerde Staten nog eind dit jaar een ontwerp-natuurbeheerplan 2016 vast. Daarin staat dat de provincie belang hecht aan succesvol agrarisch beheer, in gebieden waar ook echt ecologisch rendement kan worden behaald. Meer doen in minder gebieden, is het motto.