RES Regio Groningen wil 5,7 TWh bijdragen aan doel Klimaatakkoord

Groningen levert een bijdrage van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energieopwekking via zon en wind op land. Dat staat in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0, (PDF PDF-bestand, 2 MB) die op 8 april werd gepresenteerd. Tot en met 30 juni wordt het stuk in de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen voorgelegd ter vaststelling. Op 1 juli wordt het document aan de landelijke RES-organisatie aangeboden.

Regionale Energiestrategie

Groningen is een van de dertig RES-regio’s in Nederland die invulling geven aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Doel is dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. De regio’s staan voor de opgave in 2030 om jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en zonne-energie op land. 

Participatie

De RES-regio Groningen heeft een handboek opgesteld, waarin participatiemethodes voor lokaaleigendom bij zonne-en windparken worden beschreven. Hierin staat onder meer een aantal vormen van participatie. Dit helpt de gebruiker om een methode te kiezen die het beste bij het project en de plek past. De RES-regio Groningen is de eerste regio in Nederland met een dergelijk handboek.

Groninger bijdrage

Veel gemeenteraden hebben, net als de waterschapsbesturen en Provinciale Staten, in het najaar van 2020 hun akkoord gegeven op de concept RES. Een aantal raden heeft deze ter kennisgeving aangenomen. Drie gemeenteraden hebben de concept RES niet aangenomen. Op basis van de opmerkingen van de diverse betrokken overheden is de eerder opgestelde RES aangepast. Dat is de RES 1.0. De voorgestelde Groninger bijdrage voor duurzame energieopwekking via zon en wind op land blijft 5,7 TWh, maar er zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

Aanvullende afspraken

Zo staat iedere gemeente voor zijn eigen ambitie voor duurzame energieopwekking binnen de RES. De RES-partners leggen elkaar geen extra opgave op, maar gaan ook niet over de ambitie van de andere gemeenten. De voortgang van de realisatie van het bod wordt gemonitord en besproken bij elke volgende tweejaarlijkse actualisatie van de RES. Als een gemeente haar eigen ambitie niet haalt, wordt het tekort niet zonder overeenstemming bij een andere gemeente neergelegd. 
Daarnaast is in de RES 1.0 afgesproken om een aantal zaken gezamenlijk als overheden uit te werken, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

•    De gemeenten, provincie en waterschappen maken een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen ambities rond duurzame energieopwekking. Hierbij wordt gestreefd naar afronding voor 1 januari 2022;
•    Het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij energieparken;
•    Het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het gefaseerd aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-regio Groningen;
•    Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de netbeheerder komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor zon-op-dak.

Omgeving betrekken

Ook is een belangrijke afspraak dat de lokale omgeving altijd betrokken wordt bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zodat de omgeving altijd hiervan kan profiteren. Hiervoor is het Handboek Participatie opgesteld. Daarbij streven de RES-overheden, in overeenstemming met het Klimaatakkoord, naar minimaal 50% lokaal eigendom.