Regionale Uitvoeringsdienst Groningen nu ook op Yammer

Maandagmorgen eerst overleg met projectmedewerker Marianne Fokkinga. Planning van de stuurgroepvergadering levert problemen op. Het is voor Marianne steeds zoeken naar gaatjes in de overvolle agenda’s van de gedeputeerde en de wethouders. Ook het projectbudget besproken.

Daarna met onze communicatieadviseur Hanneke Huls gesproken over de communicatie in de komende maanden.

 

Maandagmorgen eerst overleg met projectmedewerker Marianne Fokkinga. Planning van de stuurgroepvergadering levert problemen op. Het is voor Marianne steeds zoeken naar gaatjes in de overvolle agenda’s van de gedeputeerde en de wethouders. Ook het projectbudget besproken.
Daarna met onze communicatieadviseur Hanneke Huls gesproken over de communicatie in de komende maanden.

Ik vind het belangrijk dat bij medewerkers, middenmanagers, bestuurders, secretarissen/directeuren en andere betrokkenen de betrokkenheid bij en het enthousiasme voor de RUD wordt vergroot. Dat vraagt veel communicatie. Nieuw is de communicatie via Yammer. Een initiatief dat kerngroeplid Gea Koeling heeft genomen naar aanleiding van de Informatie en Automatiseringsdag op 17 oktober. De start is veelbelovend. Deze (tweede) week 17 nieuwe leden. Nieuwsgierig meld je aan via Gea Koeling: geakoeling@gmail.com.

Het Projectplan fase 5 ter informatie naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten gestuurd.
Aan het einde van de middag met mijn bestuurlijke opdrachtgever Mark Boumans gepraat over de projectplanning.

Dinsdagmorgen projectgroepvergadering. Programma van eisen en Toetsingskader Informatievoorziening en Automatisering besproken. Ook voorstel om een proeftuin in te richten. De proeftuin wordt een werkplek, zoals die er in de RUD ook komt. Hier kunnen medewerkers werkprocessen testen en verbetertips geven. Het ligt in de bedoeling om de proeftuin eind dit jaar / begin volgend jaar te starten. Ook gaan wij inventariseren welke gemeenten de uitvoering van de toezichttaken Drank- en horecawet in de RUD willen beleggen. Bernard van Dam die voor de provincie in de projectgroep zit, vertelt iets over het ‘Onderzoek naar de kwaliteit van de provinciale taakuitvoering bij risicovolle bedrijven’. De projectgroepleden reageren positief op het onderzoek. Een voorbeeld voor andere organisaties om door zelfonderzoek naar hun eigen functioneren te kijken.

’s Middags met een paar collega’s van mijn afdeling en een collega van communicatie nagedacht over de wijze waarop het werk van onze afdeling (programma- en projectmanagement) meer bekendheid kunnen geven bij onze provinciale collega’s. 

De vergadering van de MT-groep op 7 november voorbereid. Met kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg annotaties gemaakt.

Woensdagmorgen werkoverleg met mijn ambtelijk opdrachtgever, provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Henk Jan bijgepraat over de actuele stand van zaken en enkele knelpunten besproken.

’s Middags naar Ten Boer voor de vergadering van de Broederschap van de gemeentesecretarissen. Als ik binnenkom, praat Joep Hoedjes, gemeentesecretaris van Ten Boer, de secretarissen bij over de waterketen. Een samenwerkingsproject tussen de gemeenten. Hij heeft het over drie K’s kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering. Ik ontdek in zijn verhaal nog een vierde K, die van kennisvergroting. Ik open mijn presentatie met de constatering dat die vier K’s ook van toepassing zijn op het project RUD. Ik geef de secretarissen een overzicht van de voorgenomen besluiten en de stand van zaken van fase 5 (de inrichting van de RUD ). In de discussie onder andere aandacht voor de ‘witte vlekken’ Grootegast en Ten Boer en voor het Sociaal statuut.

Donderdag grotendeels thuis gewerkt. De agenda en stukken voor de MT-groep gereed gemaakt en verstuurd. Aan het einde van de middag naar het provinciehuis gefietst voor de gesprekken met de vier kandidaat-kwartiermakers. Met elke kandidaat vindt een intensief gesprek van een half uur plaats. 9 november is er een tweede gesprek met één van de kandidaten. Tegen zevenen fiets ik in het donker weer naar Peize.

Vrijdagmorgen met Gea Koeling de beoordelingscriteria voor de ‘Nulmeting producten en diensten RUD Groningen’ voorbereid. Gea en ik kruipen achter haar ‘Apple’. Onze samenwerking verloopt prima en in een klein uurtje zijn wij eruit. De eerste offerte voor de nulmeting zit inmiddels in mijn inbox.
Daarna met de projectleider Personeel Raymond Meijers naar de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Wij informeren elkaar wederzijds. Volgende week komen de voorzitters van alle ondernemingsraden bij elkaar. Zij gaan dan praten over hun adviezen over het bedrijfsplan en over de gevolgen van de vorming van de RUD voor hun eigen organisaties. De BVC wacht net als wij in spanning af of er volgende week in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) een onderhandelaarsakkoord over het Sociaal statuut wordt bereikt. Voor de adviezen van de ondernemingsraden en voor de voortgang van het project is dat van groot belang.

’s Middags de agenda en stukken voor de kerngroep volgende week dinsdag gemaakt en verzonden. Rond kwart voor zes komt de derde en laatste offerte voor de nulmeting binnen. De drie offertes naar de projectgroep gestuurd. Woensdag 7 november presenteren de drie adviesbureaus hun aanpak van de nulmeting.

Het wordt volgende week spannend: gunning offerte nulmeting, tweede gesprek met kandidaat-kwartiermaker en BGO.

Tegen zessen fiets ik naar het Klimcentrum De Bjoeks, waar ik een paar uurtjes ga klimmen met mijn bergsportvrienden. Wij proberen een andere techniek aan te leren. Dat vraagt nog heel wat oefening.