Regio kiest voor Eemshaven als aansluitpunt voor windpark 

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Aansluiting van dit windpark kan volgens de regiopartijen onder een aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West. Dit is het definitieve, gezamenlijke advies (PDF PDF-bestand, 603 KB) dat de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen geven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Naar verwachting neemt het ministerie begin november 2020 een besluit over het voorkeursalternatief (VKA), waarin het aansluitpunt en de kabelroute zijn opgenomen. 

Aansluiting via Eemshaven

Het advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke inpassing. De regiopartijen hebben in hun afweging rekening gehouden met lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden, de landbouw en de grote complexiteit van de route Eemshaven-Oost. Daarom adviseren Groningen en Fryslân om de hoogspanningskabel naar Eemshaven-West aan te leggen, maar alleen als er rekening wordt gehouden met randvoorwaarden. De regio stelt dat een goed gebiedsproces, een gebiedsfonds, rekening houden met de aansluiting van toekomstige windparken, horizontaal boren, het toekomstperspectief van de boeren in het betrokken gebied en een onderzoek naar laagfrequent geluid essentieel zijn voor het draagvlak. 

Definitieve versie

Begin juni is de conceptversie van het regioadvies door de colleges en dagelijks besturen van de regiopartijen aangeboden aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de Waterschappen. Zij hebben een reactie gegeven die is meegenomen in de uitwerking van de definitieve versie van het regioadvies.

Onderzoek naar gelijktijdige aanleg

Verder hebben het ministerie van EZK, TenneT, Gasunie en de regiopartijen onderzocht of gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/of leidingen in een route voor de toekomst tot minder schade aan de Waddennatuur leidt. Dit onderzoek is uitgewerkt in de Joint Fact Finding Corridor, te vinden in deze samenvatting (PDF PDF-bestand, 91 KB). Gelijktijdige aanleg van meerdere kabels en/of leidingen levert helaas geen voordelen op, maar lijkt juist voor meer schade aan de Waddennatuur te zorgen. Toch biedt het onderzoek aanknopingspunten. Het ministerie, TenneT en de regiopartijen gaan door met het onderzoek naar technologische innovatie en willen in de uitwerking van de geplande hoogspanningsverbinding rekening houden met toekomstige verbindingen. 

Vervolg

Het ministerie maakt naar verwachting begin november zijn besluit bekend voor het VKA. Daarna gaan TenneT en het Rijk verder met de uitwerking van de route. Het Rijk en de regiopartijen werken de komende periode onder andere verder aan het gebiedsproces en het gebiedsfonds. Meer informatie over het vervolg van het project is te vinden op de website Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden