Regio en kabinet investeren in toekomstbestendig Groningen

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied. Ook krijgt Groningen een prominente rol op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Voor het nationaal programma is een investeringsbudget van 1,15 miljard euro beschikbaar.  

Goed wonen, werken en recreëren

Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het Nationaal Programma Groningen ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De regio en het kabinet hebben afspraken gemaakt over de hoofdlijnen en de financiering van het nationaal programma. In de komende maanden zullen de overheden samen met burgers, bedrijven en organisaties in de regio met concrete projecten verder invulling geven aan het toekomstperspectief voor Groningen. Het bedrag van 1,15 miljard euro wordt daarbij aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private middel

Drie onderdelen

De regio en het kabinet willen de uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk verbinden met nationale uitdagingen, zoals de overgang naar een duurzame economie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Maar Groningen kan ook als proeftuin dienen voor andere ontwikkelingen zoals verstedelijking, digitalisering en veranderende behoeftes van mensen op de arbeidsmarkt. Het Nationaal Programma Groningen bestaat uit drie onderdelen:  

  • 'Groningse kracht en trots', gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke omgeving met voldoende voorzieningen. Hierbij staan welzijn, leefbaarheid, leefomgeving en gezondheid centraal.
  • 'Groningse natuur, energie en klimaat', gericht op de energietransitie, onder meer door de ontwikkeling van duurzame energieproductie en het verduurzamen van de landbouw. Hierbij is de ambitie dat Groningen ook andere delen van het land van duurzame energie blijft voorzien. 
  • 'Groningse economie en arbeidsmarkt', gericht op het creëren van een toekomstbestendige regionale economie door het stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren. Belangrijk daarbij zijn bereikbaarheid en de aansluiting van werk en vaardigheden.

Uitnodiging aan Groningers

Regio en kabinet doen nadrukkelijk een beroep op burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Groningen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het toekomstperspectief. Het nationaal programma is daarom geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan de inwoners van de regio om zelf de regie te nemen als het gaat om de toekomst van Groningen. Onder leiding van kwartiermakers worden zij de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het program

Projecten

Vooruitlopend daarop nemen regio en kabinet binnenkort een besluit over een aantal projecten waarmee  dit jaar al gestart kan worden. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar uit het totaalbudget. Zo wordt er mogelijk geld vrijgemaakt voor het trainen van wijkteams, voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast wordt gekeken naar een investering in een testcentrum voor waterstof en komt er mogelijk geld voor verbetering van de leefbaarheid en voor erfgoedpanden in Overschild. Ook gaat mogelijk het plafond van de Regionale Investeringssteun Groningen omhoog voor extra investeringen gericht op vergroening van de industrie en de chemie.  

Het startdocument Nationaal Programma Groningen is te vinden op de website www.nationaalprogrammagroningen.nl