Regio Deal Natuurinclusieve landbouw maakt werk van een vitaal platteland

Een goede balans tussen landbouw, natuur en leefomgeving. Daar gaan de drie noordelijke provincies zich de komende vier jaar samen extra voor inzetten, samen met  boeren, landbouwpartners, grondeigenaren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In acht gebieden worden streefbeelden en actieplannen opgesteld. Vervolgens worden in de praktijk instrumenten en werkwijzen ontwikkeld die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken.

20 miljoen euro

Deze week gingen de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Frysl├ón en Drenthe en het Rijk akkoord met de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw (PDF PDF-bestand, 3 MB). De provincies investeren hier samen 10 miljoen euro in. Het Rijk stelt ook 10 miljoen beschikbaar.

Verduurzaming

De landbouw heeft de laatste vijftig jaar een gedaanteverwisseling doorgemaakt van kleinschalig, regionaal en extensief naar grootschalig, internationaal en intensief. Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale voedselmarkt. De vooruitgang heeft er wel voor gezorgd dat de bodem minder vruchtbaar is geworden en de biodiversiteit en de variatie in het landschap zijn afgenomen. Met de Regio Deal geven de drie noordelijke provincies een extra impuls aan de verduurzaming van de sector. Dit moet positieve effecten opleveren voor biodiversiteit en landschap, terwijl de boer nog steeds op een goede manier zijn brood kan verdienen.

Acht gebieden

Het is de bedoeling dat boeren, landbouwpartners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de regie krijgen in de uitvoering van de Regio Deal. De Regio Deal Natuurinclusieve landbouw gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak met acht gebieden, die sterk van elkaar verschillen en representatief zijn voor bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik in Nederland. Zo kunnen andere provincie profiteren van de kennis die hier wordt opgedaan. Daarmee willen de drie noordelijke provincies een voorbeeld worden voor de rest van Nederland  in het vinden van oplossingen die bijdragen aan de balans tussen ecologie en economie. De Regio Deal draagt hierdoor bij aan realisatie van het Kwaliteitsbeeld 2030 van de AgroAgenda Noord Nederland.

Voorbeeldprojecten

In het Noorden lopen al verschillende initiatieven waar we van kunnen leren. Daarom ondersteunt de Regio Deal zeven voorbeeldprojecten, vooruitlopend op het opstellen van de streefbeelden en actieplannen. Het gaat om uiteenlopende onderwerpen, zoals een biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw, een kringloopwijzer voor circulaire landbouw, ontwikkelen van verdienmodellen en verduurzamen van melkveehouderijen.