Provincies, boeren en natuurorganisaties luiden noodklok om grutto

De grutto en andere weidevogels dreigen uit ons land te verdwijnen. Daarom moeten Rijk en provincies de regie nemen om samen met boeren en natuurorganisaties weidevogels te beschermen. Daar zijn ingrijpende maatregelen en extra geld voor nodig. Dat staat in het 'Aanvalsplan Grutto', dat initiatiefnemer en oud-minister Pieter Winsemius woensdag 18 november aanbood aan minister van Landbouw Carola Schouten.

Extra investeringen

Voor de uitvoering van het plan is er vanuit de overheid een jaarlijkse investering van 40 miljoen nodig en een eenmalige investering van 35 miljoen, verspreid over meerdere jaren. Het plan richt zich op dertig grote weidevogelgebieden, van elk zo’n duizend hectare. Samen met boeren en natuurorganisaties selecteren de weidevogelprovincies de beste gebieden. In het plan wordt gepleit voor een aanpak per gebied, waarbij deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken. 

Maatregelen

Om succesvol te zijn in deze gebieden is een hoog waterpeil nodig en moet de veedichtheid omlaag. Ook is aangepast agrarisch beheer nodig: laat in het seizoen maaien, ruige mest gebruiken in plaats van drijfmest en ervoor zorgen dat de weilanden kruidenrijk zijn. Verder moet per gebied worden bekeken hoe het aantal eieren en jonge vogels dat door roofdieren wordt opgegeten, teruggebracht kan worden. Daarnaast moet het voor boeren mogelijk worden om het bedrijf volledig op weidevogels af te stemmen, op een manier die economisch rendabel is. 

Initiatiefnemers

Het 'Aanvalsplan Grutto' is een initiatief van voormalig milieuminister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is opgesteld met inbreng van zes weidevogelprovincies (waaronder Groningen), landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers.

Lees meer in de samenvatting van het 'Aanvalsplan Grutto'.