Provincies aan de slag met dierentunnels bij A7 en A28

De provincies Groningen en Drenthe gaan bij een aantal (snel)wegen tunnels voor dieren aanleggen, zodat ze veilig kunnen oversteken. Deze zogeheten faunapassages komen bij de rijkswegen A7 en A28, bij één weg in de gemeente Haren en bij drie wegen in de gemeente Midden-Groningen. Beide provincies krijgen een bijdrage vanuit Europa voor de aanleg. In totaal wordt er 6,5 miljoen uitgetrokken. De gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Henk Jumelet maakten vrijdag 20 april langs de A28 de plannen bekend.

Natuurgebieden verbinden

Faunapassages zorgen ervoor dat de natuurgebieden verbonden worden, waardoor dieren zich veilig kunnen verplaatsen. In onze provincie worden verschillende natuurgebieden doorsneden door kanalen en wegen zoals de A7 en de A28. Deze wegen belemmeren het leefgebied van bijvoorbeeld de otter en de ringslang. Met de geplande aanleg van de faunatunnels komen de gebieden de Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en 't Roegwold met elkaar in verbinding te staan.

Natuurnetwerk Nederland

Nederland telt veel natuurgebieden, maar deze liggen verspreid over het hele land. Planten en dieren kunnen een ander natuurgebied moeilijk of niet bereiken, waardoor het gevaar bestaat dat ze uitsterven en deze natuurgebieden hun unieke karakter verliezen. De oplossing: natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden, zodat dieren en planten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Deze 'ruggengraat' van de natuur noemen we het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur geheten.

Gezonde populaties

Het NNN bestaat uit grotere en kleinere natuurgebieden. Op veel plaatsen doorkruisen wegen, vaarwegen en spoorlijnen de natuurgebieden of de trekroutes tussen die natuurgebieden. Deze infrastructuur belemmert een veilige verplaatsing van dieren, terwijl uitwisseling tussen gebieden voor gezonde populaties van vitaal belang is. Daarom stimuleert de provincie Groningen het herstel van die natuurlijke trekroutes via de aanleg van ecologische verbindingen.

Financiering

Voor de faunapassages is 6,5 miljoen beschikbaar. De helft van dat bedrag komt uit een Europees fonds. De provincie Drenthe draagt 0,5 miljoen euro bij voor de passage onder de A28. De resterende 3 miljoen euro draagt de provincie Groningen bij. Groningen en Drenthe zijn hiermee provincies die zelf investeren in de aanleg van dierentunnels onder rijkswegen. Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A7 en A28, helpt de provincies mee bij de aanleg.