Provincie zet fors in op bestrijding werkloosheid

Met het arbeidsmarktscholingsprogramma dat het college van Gedeputeerde Staten vandaag heeft gepresenteerd, gaat de provincie Groningen aan de slag om de groei van de (jeugd)werkloosheid te bestrijden. Volgens de cijfers van het CBS wordt voor 2010 verwacht dat de werkgelegenheid in onze provincie met 3,8% daalt (t.o.v. 3,6% landelijk). Daarom is een extra inzet voor het behoud van de werkgelegenheid noodzakelijk. De provincie stelt hier drie miljoen euro voor beschikbaar. In het programma staan drie thema's centraal: jeugd, mobiliteit en gezamenlijke opleidingsactiviteiten.

Ontstaan

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de arbeidsmarktregio's Groningen Centraal, -Noord, en -Oost (met de kerngemeenten Groningen, Delfzijl en Veendam) en het UWV Werkbedrijf.  Het is onderdeel van de versnellingsagenda, het plan voor een impuls aan de economie, dat het college in maart dit jaar presenteerde. Met dit plan worden projecten op het gebied van energiebesparing, bouw en infrastructuur versneld uitgevoerd. Hiermee is een investering van in totaal ca. 88 miljoen euro gemoeid. Daarnaast besloot het college fors in de economie te investeren door de koppeling arbeidsmarkt en scholing te versterken. Het plan hiervoor is nu uitgewerkt in het arbeidsmarktscholingsprogramma. De provincie vervult hierin een voortrekkers- en regierol.

Jeugd

In het arbeidsmarkt scholingprogramma is extra aandacht voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het gaat om jongeren van 15 t/m 27 jaar voor wie werkplekken, werk-leerplekken, traineebanen, of bijvoorbeeld stageplaatsen worden gerealiseerd. Om hen of aan werk te helpen of hen in ieder geval 'fit' te houden voor de arbeidsmarkt en te voorkomen dat ze aan de zijlijn komen te staan.

Mobiliteitscentrum

Ten tweede wordt er een extra impuls gegeven aan het mobiliteitscentrum van het UWV Werkplein regio Groningen. Het mobiliteitscentrum is er op gericht om werknemers die met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Het UWV financiert met de gelden uit de versnellingsagenda zes extra accountmanagers die medewerkers die ontslagen dreigen te worden op een adequate manier van werk naar werk begeleiden. Het aantal ontslagen kan hiermee worden beperkt. Daarnaast worden er vanuit het mobiliteitscentrum extra opleidingen en trainingen verzorgd voor werkzoekenden. Het UWV Werkbedrijf verwacht met de aangevraagde subsidie tussen de 700 en 1.000 mensen te kunnen behouden voor de arbeidsmarkt.

Gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (GOA)

Ten derde wordt er een gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (GOA) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband binnen een sector waarin meerdere bedrijven en organisaties optreden als werkgever voor zowel leerlingen uit de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL, combinatie van leren en werken aan een regionaal opleidingscentrum - ROC) als voor hoger opgeleiden. Enerzijds is het doel van de GOA BBL-ers en hoger opgeleiden via kwalificerend werken en leren op te leiden voor de arbeidsmarkt. Anderzijds ontzorgt het GOA de werkgevers, doordat het de administratieve last en de last van regelgeving, een groot deel van de begeleiding en het werkgeversrisico wegneemt.

De nieuwe GOA richt zich in eerste instantie op werkgevers voor de (semi-) overheid en gesubsidieerde instellingen, omdat hier nog relatief weinig leerwerkplekken zijn. Vanuit deze GOA kunnen meerdere sectoren bediend worden. De zorg- en de metaalsector hebben al interesse getoond.