Provincie wil gecombineerde hoogspanningsverbinding Eemshaven - Diemen

De nieuwe 380kV (380.000 volt) hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Diemen moet één nieuwe mastenstructuur krijgen, die wordt gecombineerd met de al bestaande 220 kV-verbinding. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de minister van Economische Zaken. Gedeputeerde Staten vinden de bouw van een nieuwe mastenstructuur naast de al bestaande verbinding niet aanvaardbaar. Uit onderzoek blijkt dat een verbinding ondergronds of buitengaats over de zeebodem naar Diemen met de huidige stand van de techniek niet verantwoord is.

Onderzoek naar alternatieven

De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil een hoogspanningslijn van 380 kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. Deze is nodig om de elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt af te kunnen voeren. De provincie Groningen ziet de noodzaak van een dergelijke verbinding in, maar heeft laten onderzoeken op welke wijze schadelijke effecten voor het landschap en de volksgezondheid verminderd kunnen worden. Op initiatief van de provincie Groningen en buurtvereniging Westerdijkshorn voerde adviesbureau RIES een onderzoek uit naar de alternatieven voor de aanleg van hoogspanningsmasten van 380 kV tussen de Eemshaven en Diemen. De provincie Groningen leverde een bijdrage in de kosten van het onderzoek. Landbouworganisatie LTO Noord was bij het onderzoek betrokken.

Combinatie bestaande en nieuwe masten een aanvaardbaar alternatief

Uit het onderzoek blijkt dat alleen een combinatie van bestaande hoogspanningsmasten van 220 kV met een nieuwe 380 kV-lijn een aanvaardbaar alternatief is voor de aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding. Dit kost 500 miljoen euro extra. De gecombineerde verbinding kan door middel van een zogeheten bi-pole mastenstructuur worden aangelegd. Deze nieuwe vorm bestaat uit slanke verticale palen van ongeveer 50 meter hoog. Die zijn in het landschap minder zichtbaar dan bestaande vakwerkmasten én zorgen bovendien voor minder elektromagnetische straling in de omgeving. 

Ranum - Vierverlaten

Gedeputeerde Staten willen de bestaande 110 kV-hoogspanningsleiding tussen Vierverlaten en Ranum bij het 380 kV-project betrekken en verzoeken de minister deze leiding ondergronds te maken. Dat is technisch (in tegenstelling tot een 380 kV-leiding) wel mogelijk en is goed voor de kwaliteit van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Het 110 kV-tracé van de leiding Ranum - Vierverlaten valt gedeeltelijk samen met het tracé van de nieuwe 380 kV-leiding.

Toekomst

Hoewel het ondergronds of onderzees aanleggen van 380 kV-leidingen nu nog niet verantwoord is, verzoekt het college van Gedeputeerde Staten de minister om door te gaan met het onderzoek hiernaar. De provincie voorziet dat op middellange termijn nog meer hoogspanningsleidingen nodig zijn, bijvoorbeeld voor de afvoer van elektriciteit van grootschalige windparken op de Noordzee. De provincie verwacht dat in de toekomst via de Eemshaven het transport van energie zal toenemen, niet alleen naar het westen van Nederland, maar ook naar Duitsland.