Provincie werkt aan toekomstbestendige economie en wendbare arbeidsmarkt

Digitalisering van het midden- en kleinbedrijf, verduurzaming van de industrie en
een wendbare arbeidsmarkt. Dat zijn de drie thema's uit het Uitvoeringsprogramma Groningen@Work 2020-2023 (PDF PDF-bestand, 3 MB), dat op 10 november door het college van Gedeputeerde Staten werd vastgesteld. Met het programma wil de provincie werken aan een toekomstbestendige economie. Daarbij moeten zoveel mogelijk Groningers aan het werk blijven. Voor het uitvoeringsprogramma is € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld in de begroting voor 2021. Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de kadernota Groningen@Work (PDF PDF-bestand, 3 MB), die Provinciale Staten in december 2019 vaststelden.

Digitalisering mkb

Net als voorgaande jaren willen we de digitale bereikbaarheid in Groningen verbeteren door verder te gaan met de aanleg van snel internet in de hele provincie. Daarnaast investeren we in de versterking van de IT-sector, bijvoorbeeld door beginnende bedrijven te koppelen aan investeerders. Dit maakt onze provincie aantrekkelijk voor zowel werknemers als werkgevers. Verder investeren we in de digitalisering van het midden- en kleinbedrijf, de industrie en de inwoners. Ook gebruiken we digitalisering voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de leefbaarheid op het platteland.

Verduurzamen van de industrie

Een tweede pijler van Groningen@Work is het duurzamer maken van de industrie waar veel grondstoffen en energie gebruikt worden. Verduurzaming van de industrie is nodig om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verlagen en de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Samen met bedrijven zetten we ons in voor de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, voor groene productieprocessen en energie, zoals groene waterstof. Ook stimuleren we de ontwikkeling van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Zo maken we de hele industriële keten duurzamer. Verder maakt de provincie zich sterk voor versterking van onderzoek, innovatie en industriële infrastructuur, zoals in de recente Suikeragenda.

Belangrijke werkgever

De industrie is een belangrijke werkgever in onze provincie. Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze toekomstbestendig en dragen ze bij aan een groenere wereld voor de komende generaties. Hieraan dragen we als provincie bij door subsidies en verdere samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Via Chemport Europe proberen we nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen te halen om te zorgen voor meer groene banen en om duurzame investeringen te stimuleren.

Wendbare arbeidsmarkt

We werken aan een wendbare arbeidsmarkt, waarbij goed opgeleid personeel zich aanpast aan de voortdurend veranderende eisen en ontwikkelingen in de maatschappij. We stimuleren de overgang naar een economie, waarbij Groningers hun vaardigheden op peil houden en makkelijker van baan en bedrijfstak kunnen veranderen. Dit doen we door scholing, het verbeteren van de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen voor mensen met afstand tot werk. Zo is er de Scholingsalliantie Noord, die scholing, training en ontwikkeling voor verschillende doelgroepen aanbiedt. Bij het Groningen Digital Business Centre werken wetenschap en bedrijven samen aan het ontwikkelen en delen van kennis. Daarbij is het streven dat zoveel mogelijk mensen in onze provincie aan het werk zijn en blijven.