Provincie vraagt om extra onderzoek Duitse vaargeulverdieping

De provincie Groningen vraagt Duitsland om aanvullend onderzoek te doen naar de effecten op de natuur voordat de vaargeul bij Emden wordt verdiept. De effecten op Nederlandse natuurgebieden zijn nog onvoldoende bekeken. De provincie vindt het beter als eerst het Duits-Nederlandse natuurbeheerplan afgerond wordt, zodat duidelijk is wat er moet gebeuren om de natuur van het Eems-estuarium te verbeteren.

De provincie Groningen vraagt Duitsland om aanvullend onderzoek te doen naar de effecten op de natuur voordat de vaargeul bij Emden wordt verdiept. De effecten op Nederlandse natuurgebieden zijn nog onvoldoende bekeken. De provincie vindt het beter als eerst het Duits-Nederlandse natuurbeheerplan afgerond wordt, zodat duidelijk is wat er moet gebeuren om de natuur van het Eems-estuarium te verbeteren.

Grotere schepen

Samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken hebben we onderzoek gedaan naar de voorgenomen plannen van de Duitse Rijkswaterstaat (Wasser Schiffahrt Amt) om de vaargeul met 1 meter te verdiepen. Duitsland wil hier grotere schepen laten varen voor autotransport van Volkswagen. De Duitsers stellen wel een aantal natuurmaatregelen voor, zoals het ontpolderen langs een zijrivier van de Eems, maar deze dragen niet bij aan een verbetering van het zoute deel van het Eems-estuarium. De provincie Groningen heeft daarom een zienswijze bij de Duitse Milieueffectrapportage (MER) ingediend.

Zienswijze

In de zienswijze verzoekt de provincie Groningen het plan te beoordelen in het licht van het natuurbeheerplan waar Nederland en Duitsland samen aan werken. We maken bezwaar tegen het baggerdepot K2 Dollartmund, dat zorgt voor meer slib en bagger in het water. Ook zouden we graag meer duidelijkheid krijgen over nut en noodzaak van juist deze oplossing.

Natuurbeheerplan Eems-Dollard

Nederland en Duitsland zijn al geruime tijd bezig om een samenhangend natuurbeheerplan te maken voor de Eems-Dollard. Het estuarium, dat loopt van Herbrum tot de Noordzee, is een beschermd Natura 2000-natuurgebied vergelijkbaar met de Westerschelde. Aan Nederlandse zijde werken natuur- milieu- en landbouworganisaties, bedrijfsleven en overheden samen om een goede balans te vinden tussen de groeiende economie en de natuur. Door de verdiepingen van vaargeulen voor de scheepvaart komen er grote  hoeveelheden (onderhouds)baggerslib vrij en wordt het water troebel. Hierdoor is er nauwelijks nog voedsel voor de vogels, vissen en zeehonden. Een verdieping van de vaargeul betekent meer baggerwerk en mogelijk meer troebel water.