Provincie stelt Klimaatagenda op om CO2 terug te dringen

Duurzame zonne- en windenergie, CO2-neutraal openbaar vervoer en het ondersteunen van bedrijven en inwoners met behulp van de samenwerkingsverbanden 'Groningen Werkt Slim' en het Energieloket Groningen. Dit zijn onderwerpen die voorkomen in de Klimaatagenda Groningen (PDF PDF-bestand, 2 MB), die op 31 maart werd gepresenteerd door Gedeputeerde Staten. In de Klimaatagenda Groningen geven we aan hoe we tot en met 2030 invulling geven aan het Nationaal Klimaatakkoord. Met dit akkoord willen we in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Lees hier de verkorte versie van de klimaatagenda

Energieregio van Nederland

Groningen heeft de ambitie om dé energieregio van Nederland te zijn. In onze provincie is veel kennis en ervaring op het gebied van energie en er zijn veel banen in deze sector. Deze expertise willen we behouden en uitbreiden. Daarvoor zijn creatieve, nieuwe oplossingen nodig. De afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en daarmee de te snelle klimaatverandering tegen te gaan. Zo is er veel energie bespaard en wordt er meer duurzame energie geproduceerd. Met de Klimaatagenda Groningen zetten we dit beleid voort. 

Klimaatagenda

Onderwerpen die in de Klimaatagenda Groningen aan de orde komen, zijn onder andere:

  • Duurzame zonne- en windenergie. Hierbij gaat de provincie aan de slag met manieren om  draagvlak te krijgen, afspraken over eigenaarschap van zonne- en windenergie en de gevolgen hiervan voor de ecologie, uitbreiding van netcapaciteit, het ondersteunen van initiatieven voor windenergie op zee en waterstof, en met de gemeenten en waterschappen samen een Regionale Energie Strategie opstellen. 
  • Het aanleggen van hubs, overstappunten voor verschillende vormen van vervoer; openbare laadpalen, doorfietsroutes en CO2-neutraal openbaar vervoer in de provincie. Hiervoor voeren we proefprojecten met uit met onder meer zelfrijdend vervoer.
  • Ondersteunen van bedrijven en inwoners met behulp van de samenwerkingsverbanden 'Groningen Werkt Slim' het Energieloket Groningen.
  • Regionale samenwerking in het Warmtetransitie Centrum Groningen. Dit is een provinciale uitvoeringsorganisatie die in kaart gaat brengen hoe woningen zonder aardgas verwarmd kunnen worden.  
  • Het opstellen en uitvoeren van een plan, samen met gemeenten en gebiedspartners, om bos aan te planten om CO2 op te slaan.
  • Het tegengaan van veenoxidatie. Veenoxidatie is het inklinken van de bodem waarbij broeikasgassen vrijkomen. Om dit tegen te gaan, zetten we met onze samenwerkingspartners projecten op.
  • De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen gebouwen, dienstauto's en wegen duurzamer te maken. Ook bij inkoop, aanbesteding en subsidieverlening wil de provincie energieneutraliteit als voorwaarde hanteren.

Draagvlak

De Klimaatagenda Groningen biedt een overzicht van wat de provincie doet om klimaatverandering tegen te gaan en met wie ze daarbij samenwerkt. Daarbij gaan we uit van een eerlijke verdeling van lusten en lasten, draagvlak voor de ontwikkelingen die plaatsvinden, duurzame oplossingen die met zorg ingepast worden in de omgeving, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Vervolg

De Klimaatagenda Groningen wordt nog in Provinciale Staten behandeld. Verder gaat de provincie met verschillende samenwerkingspartners bespreken hoe we de Klimaatagenda concreet gaan invullen.