Provincie stapt naar Raad van State vanwege gaswinningsbesluit

De provincie Groningen gaat in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp. We zijn het op meerdere punten niet eens met het besluit. Veiligheid is de belangrijkste reden om in beroep te gaan. Het dichtdraaien van de gaskraan tot 39,3 miljard kubieke meter gas vinden wij niet voldoende. Wij beroepen ons hierbij op het voorzorgsbeginsel en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De provincie Groningen gaat in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp. We zijn het op meerdere punten niet eens met het besluit. Veiligheid is de belangrijkste reden om in beroep te gaan. Het dichtdraaien van de gaskraan tot 39,3 miljard kubieke meter gas vinden wij niet voldoende. Wij beroepen ons hierbij op het voorzorgsbeginsel en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Veiligheid

De gaswinning moet zoveel als nodig teruggedraaid worden om de veiligheid te kunnen garanderen. De veiligheid is niet geborgd vanwege het ontbreken van een risicoanalyse voor het Groningerveld en normen om de veiligheid te toetsen. Bovendien is de operatie om gebouwen, bedrijven en installaties, dijken en infrastructuur preventief te versterken nog nauwelijks op gang gekomen. In het huidige tempo zal dit proces nog jaren gaan duren, terwijl de minister denkt voor 2017 klaar te zijn.

Onzorgvuldig en niet onafhankelijk

We vinden (het proces rondom) de onderzoeken die de minister heeft laten uitvoeren om zijn besluit te onderbouwen onzorgvuldig. We missen bijvoorbeeld rapporten en gegevens die volgens de minister openbaar zijn. Ook vinden we dat Staatstoezicht op de Mijnen een onvoldoende onafhankelijke rol in de besluitvorming speelt.

Andere wetten en regels

De minister moet zich ook houden aan andere wetten en regels, zoals de Monumentenwet. Daarin staat dat er geen schade toegebracht mag worden aan monumenten. Het tempo waarin monumenten versterkt worden is volgens ons veel te laag.

Beroepsprocedure

Het ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld lag van 14 maart tot en met 24 april 2014 ter inzage. Hierop hebben wij een zienswijze  (PDF PDF-bestand, 940 KB)ingediend. Op 30 januari 2015 heeft de minister van Economische Zaken het definitieve instemmingsbesluit gaswinning Groningen ter inzage gelegd. Degenen die net als wij een zienswijze hebben ingediend, hebben tot en met 13 maart 2015 de tijd om beroep aan te tekenen tegen dit besluit.