Provincie presenteert sluitende begroting voor 2017

De provincie heeft komend jaar bijna 320 miljoen euro te besteden. Dat blijkt uit de begroting voor 2017, die op 4 oktober door het college van Gedeputeerde Staten werd gepresenteerd. In de begroting zijn de beleidsplannen uit de Voorjaarsnota van juni en de aanpassingen uit de Najaarsnota van september verwerkt. Veel geld gaat naar duurzaamheid, de aanleg van snel internet in de hele provincie en de instandhouding van cultureel erfgoed. De begroting wordt op 9 november door Provinciale Staten behandeld.

Sterk

De hoofddoelen van het college van Gedeputeerde Staten - zoals geformuleerd in het collegeprogramma - zijn het mooier, veiliger en sterker maken van de provincie Groningen. Een sterk Groningen betekent onder meer dat er werk is voor de inwoners. Het komend jaar investeert de provincie in de opzet van een meester-gezelsysteem in het bedrijfsleven. Dat betekent dat oudere werknemers jonge werknemers het vak leren en coachen. Ook snel internet draagt bij aan een sterk Groningen. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar om ook in het buitengebied snel internet aan te leggen. Dat is van essentieel belang voor ondernemers die hun werk willen kunnen doen, voor de administratie, maar ook voor scholieren en studenten die hun huiswerk willen maken.

Veilig

Om Groningen veilig te houden stelt de provincie geld beschikbaar voor de aanpak van achterstallig onderhoud aan wegen. Om te voorkomen dat bij hevige regenval Groningen onder water komt te staan, legt de provincie drie extra waterbergingsgebieden aan in het Zuidelijk Westerkwartier. Die moeten bij hevige regenval overtollig water kunnen opvangen. Om dreigende verpaupering en verloedering van de leefomgeving tegen te gaan is in de komende periode in totaal 47 miljoen euro beschikbaar in het leefbaarheidsprogramma en -fonds.

Mooi

Monumenten, zoals kerken, borgen en andere historische gebouwen, dragen bij aan een mooie provincie. Een erfgoedmonitor moet de monumenten in onze provincie in kaart brengen. Op het gebied van de natuur is er geld beschikbaar voor ecologisch herstel van de Eems-Dollard. Een mooi Groningen is ook een schoon Groningen. Daarom roept de provincie een fonds in het leven voor lokale ondersteuning op het gebied van leefbaarheid en duurzame energie.