Provincie presenteert ontwerp-Omgevingsvisie 2015-2020

Waar mogen grootschalige zonneparken komen? En waar is ruimte voor woningbouw en bedrijventerreinen? Deze en andere vraagstukken die te maken hebben met de inrichting en het beheer van onze leefomgeving komen terug in de ontwerp-Omgevingsvisie, die op 10 maart werd gepresenteerd. De Omgevingsvisie is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Waar mogen grootschalige zonneparken komen? En waar is ruimte voor woningbouw en bedrijventerreinen? Deze en andere vraagstukken die te maken hebben met de inrichting en het beheer van onze leefomgeving komen terug in de <link file:22558 - - "TEXT, Ontwerp-Omgevingsvisie, Ontwerp_Omgevingvisie_Groningen_web.pdf, 33 MB" >ontwerp-Omgevingsvisie</link>, die op 10 maart werd gepresenteerd. De Omgevingsvisie is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Zonneparken

Een van de nieuwe doelstellingen in de ontwerp-Omgevingsvisie, die vanaf 13 maart volledig digitaal beschikbaar is, is het opwekken van tenminste 300 Megawatt (MW) zonne-energie in 2020. Zonneparken zien wij bij voorkeur in de bebouwde kom, bijvoorbeeld op onbenutte bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. We gaan op zoek naar geschikte plekken waar een combinatie met het opwekken van zonne-energie mogelijk is. Daarnaast zal de provincie bemiddelen tussen initiatiefnemers met plannen voor zonneparken en grondeigenaren die over die geschikte plekken beschikken.

Dijken langs de kust

Verder moeten langs de kust de dijken worden verbeterd. De zeewering moet niet alleen sterk, maar ook mooi worden gemaakt. In de ontwerp-Omgevingsvisie staan verschillende mogelijkheden om de versterking van de dijken te combineren met de ontwikkeling van natuur, landbouw en recreatie. De dijk tussen Eemshaven, Delfzijl en de Punt van Reide leent zich hier bijvoorbeeld uitstekend voor.

Ter inzage voor inspraak

Naast de ontwerp-Omgevingsvisie is een herziene <link file:22561 - - "TEXT, Ontwerp-Omgevingsverordening, Ontwerp_Omgevingsverordening__GS_Vastgesteld.pdf, 1.7 MB" >Omgevingsverordening</link> opgesteld. Hierin zijn regels en voorschriften opgenomen voor gemeenten en waterschappen om de visie uit te voeren. Ook komt er een <link file:22564 - - "TEXT, Plan MER Omgevingsvisie, PlanMER_Omgevingsvisie.pdf, 3.2 MB" >Plan MER</link>, waarin de gevolgen voor het milieu in beeld gebracht worden. De ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER liggen van 16 maart tot en met 28 april ter inzage voor inspraak. De definitieve Omgevingsvisie 2015-2020 zal komende zomer door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Lees meer in het dossier Omgevingsvisie.