Provincie plaatst in 2010 drie gemeenten onder preventief begrotingstoezicht

Gedeputeerde Staten (GS) plaatsen voor het jaar 2010 drie Groninger Gemeenten onder preventief begrotingstoezicht. Het gaat om de gemeenten Loppersum, De Marne en de nieuwe gemeente Oldambt. Gemeenten worden onder preventief toezicht geplaatst als hun begroting niet sluitend is en ook uit de meerjarenraming niet blijkt dat dit in de nabije toekomst opgelost kan worden. Dit laatste geldt voor de gemeenten Loppersum en De Marne. De gemeente Oldambt staat onder preventief toezicht, omdat deze pas per 1 januari ontstaat en daardoor nog geen begroting heeft kunnen aanleveren. De overige 20 gemeenten worden onder repressief toezicht geplaatst. Dat betekent dat de provincie de begroting van de gemeenten heeft goedgekeurd en dat deze gemeenten dus de plannen zoals opgenomen in de begroting kunnen realiseren. De gemeente Leek wordt met ingang van 2010 weer onder repressief toezicht geplaatst, deze gemeente stond in 2009 onder preventief toezicht.

GS besluiten gemeenten onder preventief toezicht te plaatsen wanneer de gemeentebegroting, naar het oordeel van GS, voor het komende jaar geen materieel evenwicht vertoont en dit evenwicht blijkens de meerjarenraming ook de komende jaren niet hersteld zal kunnen worden. Dit laatste is van toepassing op de gemeenten De Marne en Loppersum. Voor de gemeente Loppersum geldt bovendien dat zij zich bevindt in een artikel 12 traject. De gemeente Oldambt ontstaat per 1 januari 2010 als gevolg van een herindeling uit de voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. De nieuwe gemeente heeft - uiteraard - nog geen begroting. GS kunnen daarom nog geen uitspraak doen over een al dan niet materieel sluitend (meerjaren)perspectief waardoor de gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst.  

Preventief toezicht

Het onder preventief toezicht plaatsen betekent dat een gemeente voor de begroting voor 2010 als ook voor wijzigingen op deze begroting goedkeuring moet hebben van GS. Zo lang de gemeente geen goedkeuring heeft van GS mag de gemeente geen grote financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van GS.


GS kunnen in de loop van 2010 alsnog hun goedkeuring verlenen indien een gemeente dusdanige reële maatregelen neemt dat GS mag verwachten dat deze leiden tot een materieel sluitende begroting voor het jaar 2010. Het preventief toezicht geldt overigens wel voor het hele kalenderjaar. Het toezicht houden op gemeentelijke financiën is een wettelijke taak van de provincie.