Provincie maakt pas op de plaats met voorjaarsnota

Er is veel onzekerheid over de toekomstige provinciale financiën.  Afgesproken plannen gaan wel door, maar middelen voor nieuw beleid worden voorlopig niet vastgesteld. Dit blijkt uit de beleidsarme voorjaarsnota 2009 die het college van Gedeputeerde Staten (GS) deze week heeft gepresenteerd.       

"We maken pas op de plaats met de nieuwe voorjaarsnota", laat gedeputeerde Financiën Marc Calon weten. "Vorig jaar gingen we nog uit van een begrotingsruimte tot 2011 van 4,42 miljoen per jaar. Nu is het allemaal nog onduidelijk wat de ruimte zal zijn, omdat we niet weten wat het kabinet met prinsjesdag gaat doen."

In deze situatie achten GS het niet verantwoord om nieuwe langlopende verplichtingen aan te gaan. Het kabinet wil namelijk vanaf 2011 fors bezuinigen om het verder oplopen van het tekort in de rijksbegroting tegen te gaan. Hierdoor zullen provincies te maken krijgen met kortingen. De onderhandelingen hierover tussen de provincies en het Rijk lopen de komende maanden. Daarnaast speelt de herverdeling van het provinciefonds, waarover ook wordt onderhandeld. In de herfst van dit jaar vindt de politieke discussie met Provinciale Staten (PS) plaats over de financiën op lange termijn. 

Om de economie in de provincie toch een impuls te geven, heeft het college van GS in maart van dit jaar besloten om een aantal maatregelen versneld uit te voeren. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van
energiebesparing, de bouw en infrastructuur, zoals het 100.000 Woningenplan, energiescans bij bedrijven en de vervanging van de brug bij Mensingeweer. Hiermee is in totaal een bedrag van circa 82 miljoen euro gemoeid.

De provinciale bestedingen worden voor 2009 geraamd op circa 384 miljoen euro. Aan Bereikbaar Groningen (mobiliteit en infrastructuur) worden de meeste middelen besteed, namelijk 122 miljoen euro. Daarna aan Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur, te weten 72 miljoen euro. De bestedingen 2009 worden in belangrijke mate bekostigd uit specifieke uitkeringen van het Rijk (160 miljoen euro), bijdragen van derden (11,8 miljoen euro) en uit reserves (29 miljoen euro).
 
Op 24 juni 2009 vergaderen PS over de voorjaarsnota. Daarna maken GS de Begroting 2010.