Provincie maakt keuzes voor nieuwe Omgevingsvisie

De provincie Groningen heeft op dinsdag 10 juni het Keuzedocument voor de Omgevingsvisie gepresenteerd. Hierin is het nieuwe beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, water, verkeer en milieu voor de komende jaren op hoofdlijnen geformuleerd. Het Keuzedocument is de bouwsteen voor de Omgevingsvisie, die in 2015 verschijnt.

De provincie Groningen heeft op dinsdag 10 juni het <link file:20568 - - "TEXT, Bijlage: Keuzedocument 10 juni 2014, 2014-31bijlage.pdf, 775 KB" >Keuzedocument</link> voor de Omgevingsvisie gepresenteerd. Hierin is het nieuwe beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, water, verkeer en milieu voor de komende jaren op hoofdlijnen geformuleerd. Het Keuzedocument is de bouwsteen voor de Omgevingsvisie, die in 2015 verschijnt.

Belangrijkste voorstellen

In het Keuzedocument doet het college van Gedeputeerde Staten voorstellen aan Provinciale Staten. De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Een gezamenlijke aanpak met gemeenten om de overcapaciteit aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen te verminderen.
  • Toekomstige zonne-energieparken zoveel mogelijk in bebouwd gebied plaatsen. Daarmee wordt verrommeling van het landschap vermeden.
  • Een integrale aanpak van de Waddenkust: de dijkversterking moet worden gecombineerd met natuurontwikkeling en het vergroten van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de kustzone, zodat meer toeristen worden aangetrokken.
  • Het concentreren van milieubelastende bedrijven op een beperkt aantal bedrijventerreinen, om daarmee de hinder voor mens en omgeving te beperken. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak met gemeenten nodig.

Opvolger Provinciaal Omgevingsplan

De provincie is eind 2013 gestart met het vernieuwen van het huidige Provinciaal Omgevingsplan (POP), waarvan de looptijd in 2015 verstrijkt. Bij wet is de provincie verplicht om een nieuw plan te maken voor ruimtelijke ordening, milieu, water en verkeer. Dat nieuwe plan heet de Omgevingsvisie. 

Zes gebiedsopgaven

In het Keuzedocument zijn zes gebiedsopgaven beschreven, die de provincie samen met de te herindelen gemeenten wil oppakken. De zes gebieden bestaan uit de Waddenkust, Energyport Eemshaven Delfzijl, het stedelijk netwerk Groningen, het Gaswinningsgebied, de Krimpregio’s en Blauwestad.

Samenwerking

Het Keuzedocument is tot stand gekomen na overleg met medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Om informatie en ideeën op te doen voor het Keuzedocument, organiseerde de provincie dit voorjaar samen met de <link www.noorderbreedte.nl - external-link "Koppeling verwijst naar een externe website">Stichting Noorderbreedte</link> een aantal gesprekstafels over vijf thema's van de Omgevingsvisie. Daarnaast is uitvoerig overleg geweest met de Groninger gemeenten, de Natuur- en Milieufederatie Groningen, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en de waterschappen.

Planning

In maart 2015 verschijnen de ontwerp-Omgevingsvisie, de herziene  Omgevingsverordening en een milieueffectrapportage (MER). Op de Omgevingsvisie en de MER is formele inspraak mogelijk. De verwachte vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie 2015-2019 door Provinciale Staten is in het najaar van 2015.