Provincie komt met meer details over bezuinigingen

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft zijn plannen voor bezuinigingen verder uitgewerkt. In oktober presenteerde het provinciebestuur een werkscenario voor bezuinigingen, die vanaf 2011 moeten ingaan. Toen werd bekend dat de provincie vooral kort op taken die ze niet wettelijk verplicht is om uit te voeren, zoals welzijn en sociaal beleid, landbouw, recreatie en toerisme. Het college wil het bestuursakkoord 2007 - 2011 blijven uitvoeren, zij het in versoberde vorm. Middelen zullen selectiever en geconcentreerder worden ingezet, onder meer in de gebieden die kampen met bevolkingskrimp. Voor de aanpak van de bevolkingskrimp in het Eemsdeltagebied en Oost-Groningen stelt de provincie een speciaal fonds in.

Wettelijke taken

De uitgangspunten van het werkscenario blijven overeind. Op de wettelijke taken wordt 5 % bezuinigd. Een grotere bezuiniging vindt Gedeputeerde Staten niet verantwoord. De bezuiniging op de wettelijke taken betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld minder groot onderhoud aan wegen en minder milieutoezicht plaatsvindt.
De provincie heeft uit het jaarlijks budget minder geld beschikbaar voor het stimuleren van de economie. Maar met de opbrengst van de verkoop van Essent en de rijksmiddelen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kan de provincie wel tot 2020 een bedrag van ruim € 300 miljoen investeren in verbetering van het openbaar vervoer, het wegwerken van verkeersknelpunten en stimuleren van de economie en de werkgelegenheid.

Eigen organisatie

De provincie gaat ook op haar eigen organisatie bezuinigen. Tussen 2011 en 2015 moeten ongeveer 125 medewerkers de provincie verlaten. Dit probeert de provincie zo veel mogelijk met natuurlijk verloop op te lossen. Op de bestuurskosten wordt ook bezuinigd: zo wordt vanaf 2011 in de ramingen uitgegaan van vijf in plaats van zes gedeputeerden.

Bezuinigingen

De bezuinigingen van de provincie gaan vanaf 2011 in en lopen op tot 35 miljoen euro in 2015. Het budget van de provincie daalt dan van ongeveer 350 miljoen naar 315 miljoen euro per jaar. De bezuinigingen zijn onder andere het gevolg van een korting van de rijksoverheid op het Provinciefonds en een dalende opbrengst van de motorrijtuigenbelasting. Wat de gevolgen van de invoering van de kilometerheffing en de herverdeling van het provinciefonds zullen zijn, is nog niet bekend. Hierover wordt begin volgend jaar meer duidelijk.

Vervolg

Komend voorjaar worden de bezuinigingen nog verder uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2010. In september 2010 wordt de begroting voor 2011 definitief vastgesteld.