Provincie komt met aanvullend beleid voor wilde dieren en planten

Hoe zorgen we ervoor dat er in Groningen wilde dieren en planten behouden blijven en dat tegelijkertijd schade en overlast wordt voorkomen? Dat staat in de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 van de provincie, die onder meer een lijst bevat van Groninger soorten en habitats. Op deze lijst staan wilde dieren en planten waar we ons als provincie voor inzetten.

Nestbescherming van weidevogels

De lijst bevat bijvoorbeeld de grutto en kievit, weidevogels die onder druk staan omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Mede hierdoor neemt de populatie af. De provincie pakt dit probleem aan door onder andere een goed leefgebied te creëren en nesten te beschermen.

Bestrijding gevaarlijke reuzenberenklauw

De provincie bestrijdt daarnaast planten die niet thuishoren in de Groninger natuur en die inheemse soorten bedreigen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een aanpak voor de bestrijding van de reuzenberenklauw. Deze plant is niet alleen gevaarlijk voor planten die hier wél thuishoren, maar kan ook voor brandwonden zorgen bij mensen.

Groene plus

Ook stimuleert de provincie initiatiefnemers die een ontheffing aanvragen om aanwezige wilde dieren en planten direct mee te nemen in hun plannen. Dit noemen we de 'groene plus'. De provincie heeft bijvoorbeeld een ontheffing verleend aan het Centrum Veilig Wonen, dat bezig is met de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Door op grote schaal tijdig maatregelen te nemen, maakt deze generieke ontheffing het mogelijk woningen aardbevingsbestendig te maken en tegelijkertijd bij te dragen aan de versterking van de Groninger biodiversiteit en instandhouding van onder andere de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

Verdere procedure

De beleidsnotitie Fauna en Flora is op dinsdag 10 juli vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Na de zomer wordt de notitie door Provinciale Staten behandeld.