Provincie kiest voor tracé buizenzone langs N33

De provincie Groningen geeft de voorkeur aan een tracé langs de N33 als mogelijke reserveringsruimte voor een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl. Er zijn vier routes onderzocht: een via Leermens, een via Holwierde, een door de Eems-Dollard en een langs de N33. Op woensdag 5 juni organiseert de provincie een inloopbijeenkomst om de keuze voor het N33-tracé toe te lichten. Deze vindt plaats in het Eemsdeltacollege, Sikkel 3 in Delfzijl en begint om 20.00 uur.

 

De provincie Groningen geeft de voorkeur aan een tracé langs de N33 als mogelijke reserveringsruimte voor een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl. Er zijn vier routes onderzocht: een via Leermens, een via Holwierde, een door de Eems-Dollard en een langs de N33. Op woensdag 5 juni organiseert de provincie een inloopbijeenkomst om de keuze voor het N33-tracé toe te lichten. Deze vindt plaats in het Eemsdeltacollege, Sikkel 3 in Delfzijl en begint om 20.00 uur.

Gunstig voor landbouw en landschap

Het tracé langs de N33 werd onderzocht naar aanleiding van inspraakreacties van de omgeving op de eerder onderzochte tracés. Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor het N33-tracé, omdat uit het Mileueffectrapport (MER) blijkt dat dit gunstiger is voor de landbouw en het landschap. Het tracé ligt direct langs de bestaande weg, die het gebied al doorsnijdt.

Voor de zomer een besluit

Voor alle vier tracés is een Milieueffectrapport (MER), een Landbouweffectrapport (LER) en een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) opgesteld. Op basis van deze rapporten stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om te kiezen voor het N33-tracé. Naar verwachting maken Provinciale Staten voor de zomer de uiteindelijke keuze.

Stichting Buizenzone

De Stichting Buizenzone Eemsdelta wil een buizenzone aanleggen tussen de Eemshaven en Oosterhorn bij Delfzijl. In deze stichting zijn de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM), Groningen Seaports, LSNed, Nuon, Enexis, Hak b.v. en Gasunie vertegenwoordigd. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen.